Dir. 1997:92

Utredning av förutsättningarna för ett gemensamt radiosystem för polisen, den kommunala räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården m.fl.

Dir. 1997:92

Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 1997.

Sammanfattning av uppdraget

De ekonomiska förutsättningarna för och konsekvenserna av ett gemensamt radiosystem för polisväsendet, den kommunala räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården skall klargöras. En särskild utredare tillkallas med uppgift att utreda och lämna förslag på teknisk lösning, samverkansformer samt en lösning av ägarfrågorna. Utredaren skall också föreslå lämplig huvudman för radiosystemet samt lämna förslag på finansieringsformer. Utredaren skall slutligen lämna förslag på eventuella andra organisationer som skulle kunna ingå i användar- och ägarkretsen.

Bakgrund

Kommittén för radiosamordning (Komrads) har med skrivelser som inkommit till regeringen den 25 augusti 1995 och den 24 november 1995 bl.a. hemställt om att få regeringens uppdrag att ta fram underlag för upphandling av en rikstäckande infrastruktur, baserad på s.k. TETRA- standard. Regeringen ansåg det vid denna tidpunkt vara för tidigt att ta ställning till om ett nytt rikstäckande radiosystem skulle upphandlas. Den 14 mars 1996 gav regeringen därför Rikspolisstyrelsen i uppdrag att efter hörande av Överstyrelsen för civil beredskap, Socialstyrelsen och Statens räddningsverk, utarbeta en kravspecifikation som omfattar samtliga verksamheters behov av ett nytt radiosystem inom polisväsendet, den kommunala räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården. Regeringen mottog den 6 december 1996 Rikspolisstyrelsens rapport Radiokommunikation för public safety.

Uppdraget

Regeringen anser med anledning av den tekniska utvecklingen att alternativa tekniska lösningar bör jämföras med den i rapporten Radiokommunikation för public safety föreslagna lösningen. Regeringen anser vidare att bl.a. ägarfrågor och finansieringsformer måste utredas innan en eventuell upphandling kan komma till stånd.

En särskild utredare bör därför utreda och lämna förslag på teknisk lösning, samverkansformer samt en lösning av ägarfrågorna.

I uppdraget ingår att presentera ett förslag på fortsatt strategi och handlingsplan för frågan om framtida radiokommunikation för polisväsendet, den kommunala räddningstjänsten och hälso- och sjukvården.

Utredaren skall utreda olika alternativa lösningar som finns för ett gemensamt radiosystem för polisväsendet, den kommunala räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården och därmed särskilt beakta teknikutvecklingen. Möjligheterna att utnyttja befintliga radiosystems infrastruktur i ett framtida kommunikationsnät skall också beaktas.

Utredaren skall jämföra kostnaderna för de olika alternativa sätten att lösa behovet av ett gemensamt radiosystem samt effekterna av de olika alternativen.

Utredaren skall ta fram en utförlig kravspecifikation grundad på en detaljerad behovsanalys. Vid framtagandet av kravspecifikationen skall stor vikt läggas vid säkerhets- och sårbarhetsaspekter.

Utredaren skall utifrån den framtagna kravspecifikationen föreslå den lämpligaste tekniska lösningen eller kombinationen av lösningar med hänsyn till kostnad och teknisk utveckling och regionala skillnader.

Utredaren skall för den valda lösningen lämna förslag på lämplig finansieringsform.

Utredaren skall vidare klargöra vilka organisationer som bör ingå i ett gemensamt radiosystem och lämna förslag på eventuella andra organisationer och sektorer som skulle kunna ingå i användar- och ägarkretsen. Behovet av och möjligheterna till internationell samverkan samt den internationella utvecklingen inom området skall därvid beaktas.

Utredaren skall inhämta information från Post- och telestyrelsen om vilken övrig användning av TETRA-system som förväntas i Sverige.

Ägarfrågor såväl i uppbyggnads- och investeringsfasen som i driftsfasen bör särskilt analyseras.

Utredaren bör analysera effekterna av den fortsatta teknikutvecklingen och dess eventuella inverkan på ägarförhållandena.

Utredaren skall föreslå en lämplig lösning på ägarfrågan samt lämna förslag på lämplig huvudman.

Utredaren skall under arbetets gång inhämta synpunkter från Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap, Statens räddningsverk, Socialstyrelsen, Post- och telestyrelsen, Svenska Kommunförbundet samt Landstingsförbundet.Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att redovisa de regionalpolitiska konsekvenserna av framlagda förslag (1992:50), om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) och om att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49). Direktivet om att pröva offentliga åtaganden innebär bl.a. att varje kommitté skall visa hur förslag som leder till utgiftsökningar eller inkomstminskningar skall kunna finansieras inom ramen för totalt sett minskade eller oförändrade resurser.Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 december 1998.