Dir. 1997:99

Näringslivsinsatser för Polen

-

Dir. 1997:99

Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 1997.

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté tillkallas med uppgift att efter samråd med svenskt näringsliv och polska myndigheter föreslå insatser med medverkan av svenska företag för att bistå Polen i återuppbyggnadsarbetet efter översvämningskatastrofen i juli 1997. Insatserna får sammanlagt uppgå till 50 miljoner kronor och finansieras av medel ur den s.k. Östersjömiljarden. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 15 november 1997.

Bakgrund

Polen har drabbats hårt av sommarens översvämningskatastrof. Återuppbyggnadsbehoven är mycket stora vad gäller bl.a. bostäder, vatten- och avlopp, el- och värmeförsörjning, kommunikationer samt hälsovård och infrastruktur.Regeringen beslöt den 7 augusti 1997 att anslå 75 miljoner kronor för kort- och långsiktiga åtgärder i Polen till följd av översvämningarna. Insatserna inriktas bl.a. på vatten- och avloppsområdet (Sida) och bostadssektorn (Räddningsverket och svenska kommuner).

Dessutom har regeringen reserverat 50 miljoner kronor ur den s.k. Östersjömiljarden för insatser av svenska företag för att bistå Polen i återuppbyggnadsarbetet.Svenska företag har under senare år kraftigt ökat sina investeringar i Polen, som i en rad avseenden är ett viktigt land för svenskt näringsliv. Många svenska företag har också gjort insatser i Polen med anledning av översvämningskatastrofen.

Uppdraget

En kommitté tillkallas med uppgift att lämna förslag till regeringen om vilka projekt som bör kunna stödjas med de medel som har avsatts för näringslivsinsatser. Förslagen skall tas fram i samråd med svenskt näringsliv och polska myndigheter.

Kommittén skall beakta följande:

  • projekten skall bidra till återuppbyggnad efter översvämningskatastrofen och svara mot dokumenterade polska behov och önskemål;
  • projekten skall leda till export från Sverige och sysselsättning i Sverige;
  • projekten skall kunna sättas igång snabbt;
  • projekturval och eventuell upphandling skall ske på affärsmässiga grunder och på ett sätt som garanterar att medlen används effektivt, konkurrensneutralt och med största möjliga medverkan från näringslivet;
  • projekten bör främja bestående relationer mellan svenska företag och polska företag och myndigheter;
  • internationella överenskommelser avseende handelspolitik, exportkrediter och statsstöd skall iakttas;
  • kommitténs förslag skall avse gåvobistånd till polska mottagare med vidhängande villkor.

Beredningen och framtagandet av projekt bör ske efter samråd med Sida. Kommittén får också uppdra åt Sida att helt eller delvis bereda ärenden åt kommittén.

Redovisning av uppdraget

Kommitténs uppdrag skall redovisas till regeringen senast den 15 november 1997.På grundval av kommitténs förslag avser regeringen att bl.a fatta beslut om att ge Sida i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder och övervaka projektens genomförande.