Dir. 1998:39

Organisationskommitté för inrättandet av en delegation för stöd till vissa kommuner

Dir. 1998:39

Beslut vid regeringssammanträde den 14 maj 1998.

Sammanfattning av uppdraget

En organisationskommitté tillsätts för att förbereda inrättandet av en delegation med uppdrag att hantera frågor om stöd till kommuner med övermäktiga ekonomiska åtaganden för boendet.

Bakgrund

Regeringen föreslår i prop. 1997/98:119 om bostadspolitik för en hållbar utveckling att en särskild delegation inrättas för att tillfälligtvis hantera frågor om stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. Delegationens uppgifter beskrivs närmare i propositionen. Den förutsätts kunna etableras i sådan tid att den kan vara verksam fr.o.m. den 1 juli 1998.

Uppdraget

En organisationskommitté skall förbereda inrättandet av den nya myndigheten.

Organisationskommittén skall - med utgångspunkt i de uttalanden som görs i propositionen och med förbehåll för att riksdagen godkänner vad regeringen har föreslagit - genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att delegationen skall kunna påbörja sitt arbete den 1 juli 1998.

Kommittén skall därvid skyndsamt upprätta ett förslag till budget för delegationen för dels andra hälften av budgetåret 1998, dels budgetåret 1999. Förslaget skall lämnas till Inrikesdepartementet senast den 8 juni 1998.

Kommittén skall - med utgångspunkt i sitt förslag till budget för delegationen för andra hälften av budgetåret 1998 och med förbehåll för regeringens godkännande av detta förslag - i den utsträckning som kommittén finner det lämpligt träffa överenskommelse med andra berörda myndigheter och statliga organ om samverkan med och biträde åt delegationen i frågor som har betydelse för fullgörandet av dess uppdrag.

Kommittén skall vidare - i den mån behovet inte tillgodoses genom överenskommelser med andra myndigheter - så långt möjligt förbereda anställning av erforderlig personal vid delegationens kansli. Bestämmelserna i 6 § anställningsförordningen (1994:373) om information om lediga anställningar behöver inte tillämpas vid tillsättningen av de tjänster som inrättas i samband med att delegationen etableras.

Organisationskommittén skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt om konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).

Kommitténs uppdrag skall upphöra med utgången av juni månad 1998. Uppgifter som då inte är slutförda skall överlämnas till delegationen.