Dir. 1998:53

Tilläggsdirektiv till kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN

Dir. 1998:53

Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 1998.

Sammanfattning av uppdraget

Kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN (U 1997:06) får genom tilläggsdirektiv i uppdrag att samordna och leda det svenska initiativet att skapa ett europeiskt skoldatanät - "a European Schoolnet" (EUN). I arbetet ingår bl.a. att

  • koordinera arbetet i de av EU finansierade projekt som ingår som delar i det gemensamma europeiska initiativet,
  • koordinera de svenska insatserna vid sidan av dessa projekt,
  • utgöra den svenska parten i ett konsortium kring det europeiska skoldatanätet,
  • etablera ett sekretariat till konsortiet,
  • aktivt arbeta för att finna ytterligare finansieringslösningar för EUN,
  • sprida kännedom om EUN i Sverige och verka för att finna svenska partner i nya projekt kopplade till det gemensamma initiativet.

Bakgrund

Den svenska kommittén för inrättandet av ett europeiskt skoldatanät (dir.1997:65) bildades bl.a. med uppgift att samordna den svenska insatsen i uppbyggnaden av ett europeiskt skoldatanät. Kommitténs uppdrag har, enligt regeringsbeslut den 18 december 1997, förlängts till utgången av 1999. Arbetet har inriktats mot att planera hur nätverket och omgivande tjänster skall utvecklas. Det har bland annat skett genom att kommittén lett och samordnat den internationella styrkommitté och de två expertgrupperna för tekniska frågor respektive plattformens innehåll och struktur, som partnerländerna skapat.

Kommitténs arbete har vidare resulterat i att en omfattande ansökan om projektmedel (EUN-European Multimedia Schoolnet) till EU har bifallits. Dessutom har en mindre ansökan beviljats (The European Universal Classroom - EUC). I båda fallen är den svenska kommittén koordinator för projekten.

Den 25 juni 1998 formade Sverige tillsammans med samtliga EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Schweiz ett konsortium i syfte att förvalta och vidareutveckla initiativet om ett europeiskt skoldatanät. Avsikten är att konsortiet så snart som möjligt skall bilda en juridisk person som övertar förvaltningen av det europeiska skoldatanätet.

Tilläggsuppdraget

Kommitténs uppgift skall vara att leda det svenska arbetet för den fortsatta uppbyggnaden av ett europeiskt skoldatanät bland annat genom att verka som Sveriges representant i det europeiska konsortiet. Kommittén ges därmed mandat att agera som svensk representant i alla frågor som rör konsortiets verksamhet. Vidare skall kommittén koordinera de projekt där Sverige utsetts till koordinator, dvs. European Multimedia Schoolnet och European Classroom.

För att skapa den långsiktighet och stabilitet som är önskvärd för skoldatanätsinitiativet avser konsortiet att inrätta ett sekretariat. I avvaktan på att en juridisk person som skall sköta förvaltningen av det europeiska skoldatanätet bildas, har Sverige fått i uppgift av konsortiet att genom kommittén etablera sekretariatet. Kommittén skall i samband med detta fatta nödvändiga beslut i fråga om att anställa personal, hyra lokaler och i övrigt vidta nödvändiga ekonomiska och andra åtgärder för att sekretariatet skall kunna träda i funktion senast den 1 september 1998.

Kommittén skall också aktivt arbeta för att finna ytterligare finansieringslösningar för det europeiska skoldatanätet genom att utarbeta ansökningar om medel hos EU:s program för utbildning, forskning, telematik m.m. eller andra liknande finansiärer. Kommittén skall i detta arbete upparbeta kontakter med möjliga svenska partner till olika projekt, som programföretag, teleleverantörer, förlag och utbildningsinstitutioner m.fl.

Kommittén skall hålla nära kontakt med de olika arbetsgrupper som är knutna till skoldatanätet och som ansvarar för utvecklingen av olika tjänster och innehållsliga delar i nätverket. Kommittén skall vidare ta ett ökat ansvar för att initiera och utveckla nya insatser som, utifrån ett svenskt perspektiv, uppfattas kunna berika det europeiska skoldatanätet. Det gäller inte minst aktiviteter som stimulerar såväl flickor som pojkar att använda skoldatanätverket. Kommittén skall också samarbeta med Delegationen för IT i skolan, som regeringen beslutade att tillkalla den 28 maj 1998.

Kommittén skall årligen redovisa resultaten av sin verksamhet till regeringen.