Dir. 1998:69

Förberedelser inför Unescos vetenskapskonferens

Dir. 1998:69

Beslut vid regeringssammanträde den 27 augusti 1998

Sammanfattning av uppdraget

En nationalkommitté tillkallas för att förbereda det svenska deltagandet i Unescos världskonferens om vetenskap, World Science Conference, i Budapest, den 26 juni-1 juli 1999.

Bakgrund

Unescos generalkonferens hösten 1997 beslutade att anordna en världskonferens om vetenskap 1999. Konferensen kommer att hållas i Budapest 26 juni till 1 juli 1999.

Konferensen kommer att behandla främst naturvetenskapernas framsteg och kontakt med samhället under det tjugonde århundradet. Den skall studera framtidens stora utmaningar och den skall undersöka vetenskapens roll för utvecklingen och frågor om forskning för hållbar utveckling samt etiska normer i forskningen och vid användning av forskningsresultat. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt hur forskningsresultat kan utnyttjas bättre för att främja livskvalitet och samhällelig och miljömässigt hållbar utveckling under nästa sekel.

Konferensen skall medverka till att öka allmänhetens förståelse av forskning, framför allt genom utbildning och genom popularisering av vetenskap. Konferensen skall medverka till att förnya det internationella samarbetet om tillgång till forskningsresultat genom nya informationstekniker och ge förslag till forskning som främjar utvecklingen, skyddet av miljön och uppbyggnaden av fredskultur.

Konferensen anordnas gemensamt av Unesco och International Council of Scientific Unions, ICSU. Till konferensen inbjuds företrädare för dels regeringar, dels enskilda organisationer och mellanstatliga organisationer. Konferensen kommer att innehålla sessioner för forskare, för politiker och för allmänheten.

Inför konferensen kommer förberedande möten att anordnas för att utarbeta förslag till bakgrundsdokument och beslut för konferensen, etc. Konferensen skall anta en deklaration om vetenskap och en handlingsstrategi som skall utgöra strategisk bas för långsiktigt arbete.

En kommitté tillkallas med uppgift att bl a medverka i de internationella förberedelserna inför konferensen, förbereda ett svenskt bidrag i form av ett seminarium under konferensen, anordna seminarier och motsvarande i Sverige och bedöma värdet av Unescos vetenskapliga program. Den skall också kunna föreslå eventuella ändringar i Unescos policy inom området. Nationalkommittén skall ha ett nära samarbete med de nordiska länderna.

Kommittén skall i sitt arbete beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (1992:50), att pröva offentliga åtaganden (dir 1994:23), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir 1994:124) och att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir 1996:49)

Nationalkommitténs arbete skall vara avslutat senast den 30 juli 1999.