Dir. 1998:83

Tilläggsdirektiv till En Agenda 21 för Östersjöområdet - inrättandet av sekretariat

Dir. 1998:83

Beslut vid regeringssammanträde den 17 september 1998.

Sammanfattning av uppdraget

Sverige har såsom initiativtagare till en Agenda 21 för Östersjöområdet - Baltic 21 - erbjudit sig att under en övergångsperiod tillhandahålla ett kansli som resurs till genomförandet av Baltic 21. Kansliets arbete utförs i nära samarbete med den internationella tjänstemannagruppen Senior Officials Group (SOG) samt dess ordförande. Ett sådant kansli skall nu inrättas.

Bakgrund

Vid Östersjöregionens regeringschefsmöte i Visby 1996 diskuterades bl. a. en Agenda 21 för Östersjöområdet. Vid Östersjörådets möte i Kalmar välkomnade utrikesministrarna samma år utarbetandet av en regional Agenda 21. Efter ett informellt miljöministermöte i Saltsjöbaden i oktober 1996 beslutade man att utveckla en Agenda 21 för Östersjöområdet. Sverige erbjöd sig vid detta möte att tillhandahålla sekretariatstjänster och annat stöd för det extraarbete som krävs för att utveckla en Agenda 21.

Ett handlingsprogram som grundats på sektorsrapporter utarbetades av sekretariatet, förhandlades av SOG och antogs av Östersjöområdets utrikesministrar i Nyborg i juni 1998. Handlingsprogrammet utgör ett vidsträckt åtagande från samtliga länder att arbeta med uthållig utveckling inom bl. a. de sju sektorerna, jordbruk, industri, transporter, fiske, energi, skog och turism. Sekretariatet har i och med detta genomfört sitt ursprungliga uppdrag, men arbetet med att genomföra Baltic 21 och dess handlingsprogram föranleder nya extrauppgifter. Därför har Sverige erbjudit att under en övergångsperiod om två år tillhandahålla ett kansli för den övergripande samordningen av sektorernas arbete med handlingsprogrammet.

Uppdraget

Ett kansli skall inrättas för att fortsätta det arbete som bedrivits av sekretariatet för Baltic 21. Kansliet skall stödja deltagarna i Baltic 21 med bevakning och samordning av arbetet med handlingsprogrammet samt betjäna styrgruppen, SOG, och dess ordförande med riktlinjearbetet.

Kansliet skall ha till uppgift att samordna sektorernas arbete med handlingsprogrammet samt initiera insatser och utarbeta förslag som kan främja genomförandet i samtliga länder.

Tidsplan och arbetsformer

Kansliet skall inleda sitt arbete den 1 oktober 1998 och arbeta fram till den 30 september 2000. Kommittén skall beakta regeringens generella direktiv (dir.1992:50) om att redovisa de regionalpolitiska konsekvenserna, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:99) Det generella direktivet om att pröva offentliga åtaganden skall inte gälla för kommittén (dir. 1994:23).