Dir. 2000:23

Det europeiska året för språk

-

Dir. 2000:23

Beslut vid regeringssammanträde den 25 maj 2000.

Sammanfattning av uppdraget

En nationalkommitté tillkallas med uppgift att i Sverige genomföra det europeiska året för språk som äger rum 2001.

Bakgrund

Det europeiska året för språk äger rum 2001. Initiativet kommer från Europarådet, där olika språkprojekt bedrivits under många år för att stimulera språkundervisning. Beslutet fattades av ministerkommittén den 19 januari 1999. EU väntas ansluta sig till Europarådets initiativ under våren 2000.

Syftet med språkåret är att öka medvetenheten om den språkliga mångfalden i Europa, att främja flerspråkighet bland invånarna och att uppmuntra till livslång inlärning av språk. Syftet är också att fästa uppmärksamhet vid den nyckelroll som språk och interkulturell kompetens spelar för att underlätta yrkesliv och rörlighet i Europa.

Europarådet har föreslagit att varje land skall tillsätta en nationell kommitté som ansvarar för samordning och genomförande av språkåret.

Uppdraget

Kommittén skall

  • ansvara för samordning och genomförande av språkåret i Sverige
  • sprida information om språkåret
  • skapa intresse för språkåret
  • inbjuda till seminarier eller på annat sätt stimulera till diskussion om språk
  • samla och sprida information om språkundervisning och språkinlärning
  • lämna förslag till Internationella programkontoret för utbildningsområdet med prioritering av ansökningar om EU-bidrag
  • fungera som referensgrupp för den projektgrupp som ansvarar för öppningskonferensen för språkåret som skall äga rum i Lund i februari 2001.

Uppdraget skall redovisas till regeringen genom en skriftlig rapport senast den 1 mars 2002.

(Utbildningsdepartementet)