Dir. 2000:46

Tilläggdirektiv till Utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning (Fö 1999:05)

Dir. 2000:46

Beslut vid regeringssammanträde den 21 juni 2000.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen (Fö 1999:05) om Försvarsmaktens personalförsörjning ges i uppdrag att genomlysa Försvarsmaktens behov av yrkesofficerare såväl totalt som på olika kompetensnivåer.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 november 1999 (dir. 1999:84) tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att redovisa en samlad syn på Försvarsmaktens personalförsörjning.

Utredningen skall bl.a. belysa förutsättningarna för och lämna förslag till hur Försvarsmakten skall kunna rekrytera, utveckla och avveckla personal på ett väl avvägt sätt över tiden. Utredningen skall också utvärdera det nya utbildningssystemet för officerare i förhållande till Försvarsmaktens kommande struktur. Enligt vad som angetts i tilläggsdirektiv (dir. 2000:12) skall utredningen redovisa resultatet av sitt arbete senast den 28 februari 2001.

I propositionen Det nya försvaret (prop.1999/2000:30) redovisade regeringen (s.109 f.) skälen till att tillsätta en utredning om Försvarsmaktens personalförsörjning.

Försvarsutskottet framförde med anledning av propositionen i sitt betänkande (bet. 1999/2000:FöU2 s.190 f.) att utskottet välkomnade den av regeringen tillsatta utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning. I fråga om Försvarsmaktens befälsbehov konstaterade utskottet att regeringen i propositionen redovisat att antalet anställda yrkesofficerare bedömdes uppgå till cirka 8 900 i den föreslagna nya organisationen. Detta grundades på det behov som Försvarsmakten hade anmält den 19 maj 1999. Utskottet konstaterade också att Försvarsmakten i sitt budgetunderlag för år 2001 redovisat ett behov av 10 350 anställda yrkesofficerare för den nya organisationen.

Utskottet noterade i betänkandet att Försvarsmakten redovisat ett behov av 1 450 fler yrkesofficerare än vad som tidigare hade angetts. Utskottet ansåg sig därför inte kunna göra några uttalanden om Försvarsmaktens befälsbehov. För att kunna göra ett ställningstagande i denna fråga ansåg utskottet att det långsiktiga behovet av officerare måste prövas inför försvarsbeslutet år 2001. Utskottet anförde vidare att senast Försvarsmakten fick en utomstående prövning var när Befälsbehovsutredningen år 1985 redovisade sina ställningstaganden (Ds Fö 1985:3). Försvarsmaktens behov av av officerare - såväl totalt som på olika nivåer - borde enligt utskottet därför genomlysas på nytt. Enligt utskottet borde detta ske av den tillsatta Personalförsörjningsutredningen som borde ges tilläggsdirektiv om detta.

Regeringen gav den 2 september 1999 Försvarsmakten i uppdrag att tillsammans med Försvarshögskolan göra en samlad och genomarbetad analys av samtliga kostnader för den nya utbildningsstrukturen som infördes under hösten 1999. Försvarsmakten har i en rapport till regeringen den 13 april 2000 Analys av kostnaderna för officersutbildningssystemet överlämnat resultatet av uppdraget. Enligt rapporten föreslår Försvarsmakten att ytterligare analyser inom vissa områden görs inom ramen för utredningens arbete.

Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag överlämnat en rapport den 28 mars 2000 (RRV 2000:10) Formerna för lönebildning m.m. inom Försvarsmakten - uppföljning av en tidigare granskning (RRV 1998:20). Riksrevisionsverket konstaterar sammanfattningsvis att det även fortsättningsvis är motiverat att regeringen särskilt låter följa utvecklingen när det gäller lönebildningen m.m. för att stödja arbetet med att stärka arbetsgivarrollen inom Försvarsmakten.

Uppdraget

Utredningen skall i sitt fortsatta arbete göra en genomlysning av Försvarsmaktens behov av yrkesofficerare såväl totalt som på olika kompetensnivåer. Hänsyn skall tas till de yrkesofficerare som tjänstgör i närstående myndigheter till Försvarsmakten.

I uppdraget enligt huvuddirektiven att utvärdera det nya utbildningssystemet skall utredningen beakta vad Försvarsmakten framfört i sin rapport den 13 april 2000 Analys av kostnaderna för officersutbildningssystemet.

Utredningen skall vidare belysa olika möjligheter att utveckla och stärka Försvarsmaktens arbetsgivarroll.

Vad som angetts i utredningens huvuddirektiv (dir. 1999:84) under rubriken "arbetets bedrivande" och i tilläggsdirektiv (dir. 2000:12) skall gälla även för det nu aktuella uppdraget.

(Försvarsdepartementet)