Dir. 2000:49

Tilläggsdirektiv till Utredningen om principer för en bättre helhetssyn vid planeringen för civilt försvar och beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred (Fö 1999:04)

Dir. 2000:49

Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2000.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om principer för en bättre helhetssyn vid planeringen för civilt försvar och beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred skall i arbetet om IT-säkerhet och skydd mot informationskrigföring beakta Sveriges roll i det internationella arbetet.

Utredningen skall samverka med Post- och telestyrelsen och övriga berörda i de frågor som rör IT-säkerhet och skydd mot informationskrigföring.

Utredningen har antagit namnet Sårbarhets- och säkerhetsutredningen (Fö 1999:04)

Utredningen behöver inte lämna någon delrapport innan slutbetänkandet lämnas. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 maj 2001.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juni 1999 (dir. 1999:63) har chefen för Försvarsdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att analysera och lämna förslag till principer för att åstadkomma en förbättrad helhetssyn när det gäller planeringen för civilt försvar och beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

I uppdraget ingår att ta ställning till om nuvarande funktionsindelning, myndighetsuppgifter och samordningssystem behöver ändras.

Utredningen skall i arbetet om IT-säkerhet och skydd mot informationskrigföring även beakta Sveriges roll i det internationella arbetet och samordningen av detta.

Regeringen beslutade den 25 november 1999 att uppdra till Post- och telestyrelsen att utreda förutsättningarna för att inrätta en särskild funktion för IT-incidenthantering. Utredningen skall samverka med Post- och telestyrelsen och övriga berörda i de frågor som rör IT-säkerhet och skydd mot informationskrigföring.

Utredaren skulle enligt sina direktiv den 1 april 2000 redovisa en delrapport om de frågor som berör IT-säkerhet och skydd mot informationskrigföring. Någon sådan delrapport har inte lämnats och behöver inte heller lämnas. Hela uppdraget skall i stället slutredovisas senast den 1 maj 2001.

(Försvarsdepartementet)