Dir. 2000:63

Svenskt säkerhetspolitiskt agerande under perioden 1969-1989

Dir. 2000:63

Beslut vid regeringssammanträde den 5 oktober 2000

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall analysera svenskt säkerhetspolitiskt agerande, såväl politiskt som militärt, under perioden 1969-1989.

Bakgrund

Regeringen har i dag bemyndigat chefen för Försvarsdepartementet att tillkalla en särskild utredare som skall analysera det politiska och militära agerandet i ubåtsfrågan från 1980 fram till i dag.

Det har i anslutning till detta uppdrag ansetts angeläget att också få till stånd en allmän säkerhetspolitisk granskning av svenskt politiskt och militärt agerande under åren 1969-1989, dvs. de två decennierna närmast före Berlinmurens fall och avvecklingen av det kalla kriget.

Det är lämpligt att den särskilde utredaren av ubåtsfrågan även får uppdraget att göra denna allmänna säkerhetspolitiska granskning.

Utredaren skall i denna del ha följande uppgifter:

  • redovisa och analysera den säkerhetspolitiska miljö i vilken Sverige hade att verka under perioden 1969-1989;
  • redovisa och analysera det svenska säkerhetspolitiska agerandet, politiskt och militärt, under samma period.

Utredaren skall i nödvändig utsträckning ta del av tillgänglig skriftlig och muntlig information i ärendet. Det gäller information från såväl politiska som militära källor.

Till utredningen skall en grupp experter knytas.

Riksdagens partier skall ges möjlighet att följa utredningsarbetet.

Uppdraget skall redovisas senast den 1 januari 2002.

(Utrikesdepartementet)