Dir. 2001:106

Etablering av en filmvårdscentral i Grängesberg

Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2001.

Sammanfattning av uppdraget

En organisationskommitté skall lämna förslag till närmare utformning av organisations- och arbetsformer vid en filmvårdscentral i Grängesberg.

Kommittén skall

  • utveckla en verksamhetsprofil,
  • lösa frågan om lokaler,
  • utarbeta en plan för bemanning utifrån verksamhetens krav på kompetens,
  • föreslå samarbetspartner och former för samverkan,
  • ta fram modeller för arbetsformer i regionala nätverk,
  • undersöka möjligheterna till extern finansiering,
  • identifiera problem av rättslig karaktär som kan uppstå och
  • i övrigt lämna de förslag och vidta eller förbereda de åtgärder som uppdraget kräver.

Kommittén skall slutföra uppdraget senast den 30 april 2002.

Bakgrund

Genom beslut den 20 maj 1998 bemyndigade regeringen chefen för Kulturdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över förutsättningarna för att icke-fiktiva filmer bevaras respektive görs tillgängliga i framtiden. Utredaren skulle lämna förslag till åtgärder och en särskild handlingsplan för detta. Vidare skulle utredaren analysera förutsättningarna för att etablera en filmvårdscentral i Grängesberg och lämna förslag till filmvårdsåtgärder samt en kostnadsberäkning (dir. 1998:42). Utredaren överlämnade i mars 1999 betänkandet Bevara dokumentärfilmens kulturarv (SOU 1999:41).

I budgetpropositionen för 2002 (prop. 2001/02:1, utg.omr. 17) gör regeringen bedömningen att en filmvårdscentral för icke-fiktiv film bör etableras i Grängesberg. I propositionen uttalas att filmvårdscentralen bör inrättas under 2002, och vara en integrerad del av en befintlig institutions verksamhet. Regeringen gör bedömningen att Stiftelsen Svenska Filminstitutet är en lämplig institution för att ansvara för en filmvårdscentral. Vidare konstaterar regeringen att en sådan uppgift inte kan sägas ligga i Filminstitutets filmpolitiska uppdrag inom ramen för filmavtalet. Regeringen avser därför att ge ett särskilt uppdrag till Filminstitutet att hantera även icke-fiktiv film.

Regeringen anger i propositionen att den avser att tillsätta en organisationskommitté med uppgift att lämna förslag till närmare utformning av arbetsformer och i detta sammanhang samarbeta med bl.a. Ludvika kommun och Filminstitutet.

Kulturutskottet har uttalat att huvudmannaskapet fr.o.m. 2003 för filmvårdscentralen bör analyseras vidare (bet. 2001/02:KrU1).

Uppdraget

En organisationskommitté skall förbereda och utarbeta närmare förslag till organisations- och arbetsformer m.m. vid en filmvårdscentral i Grängesberg.

Kommittén skall närmare beskriva hur arbetet med att identifiera och samla in icke-fiktiv film skall bedrivas, samt hur filmerna skall bevaras och göras tillgängliga för forskning och allmänhet.

Vidare skall kommittén lösa frågan om lokaler för verksamheten och kostnader för dessa samt driftskostnader i övrigt. En bemanningsplan utifrån verksamhetens krav på kompetens och de ekonomiska förutsättningarna skall utarbetas. Beräkningar av kostnader för löner, teknisk utrustning etc. skall göras. Vidare skall kommittén undersöka möjligheterna till extern finansiering av verksamheten, t.ex. genom EG:s strukturfonder.

Kommittén skall ta fram modeller för arbete i regionala nätverk och föreslå samarbetspartners. Kommittén skall också föreslå i vilket eller vilka län som identifikations- och insamlingsarbetet skall påbörjas.

Kommittén skall vidare identifiera problem av rättslig karaktär som kan uppstå, bl.a. vissa upphovsrättsliga frågor, samt i övrigt lämna de förslag och vidta eller förbereda de åtgärder uppdraget kräver, som t.ex. att ingå de avtal som behövs för verksamhetens drift.

Redovisning av uppdraget

Kommittén skall senast den 30 april 2002 lämna en slutrapport.

(Kulturdepartementet)