Dir. 2001:11

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av radio- och TV-lagen m.m. (Ku 2000:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 1 februari 2001.

Sammanfattning av uppdraget

Uppdraget till den särskilde utredare som skall göra en översyn av radio-_och_TV-lagen m.m. (Ku 2000:01) ändras på så sätt att även frågan om betalningsskyldighet för TV-avgift vid dödsfall skall ingå i uppdraget medan frågan om regler om annonser och reklam inte längre skall ingå i uppdraget. Utredaren skall redovisa sina överväganden och förslag beträffande skydd av barnmot olämpligt programinnehåll före utgången av oktober 2001 medan uppdraget i övrigt skall vara slutfört före utgången av maj 2002.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 8 juni 2000 att bemyndiga chefen för Kulturdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera och överväga behovet av ändringar i framför allt radio-_och_TV-lagen (1996:844) och lagen (1989:41) om TV-avgift samt föreslå de lagändringar som föranleds av övervägandena (dir. 2000:43).

Uppdraget omfattar frågor om jurisdiktion, tillämplighet av tillståndsvillkor på vissa sändningar, skydd av barn mot olämpligt programinnehåll, avgiftspliktiga TV-mottagare, program som sänds på uppdrag av andra, myndighetsmeddelanden, placering av sponsringsmeddelanden, åtgärder vid underlåtelse att lämna vissa uppgifter, regler om annonser och reklam samt den europeiska konventionen om gränsöverskridande television.

Enligt direktiven skall uppdraget vara slutfört före utgången av maj 2001.

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Ulvskog, den 26 september 2000 en särskild utredare med uppgift att utföra det ovan angivna uppdraget.

Ändring av uppdraget

Uppdraget utökas på så sätt att utredaren även skall överväga om det är lämpligt att skyldigheten att betala TV-avgift skall upphöra när den avgiftsskyldige har avlidit och, i så fall, under vilka förutsättningar detta skall ske. Bakgrunden till detta är följande.

Enligt 2 § första stycket lagen om TV-avgift betalas en enda TV-avgift för samtliga TV-mottagare som är avsedda att användas i innehavarens hushåll. En enda avgift betalas också för bl.a. samtliga TV-mottagare som finns inom samma sjukhus, vårdanstalt eller inrättning av liknande slag, om TV-mottagarna är avsedda att användas av dem som får vård.

Enligt 11 § skall TV-avgiften betalas till dess att den avgiftsskyldige har anmält hos Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) att hans eller hennes avgiftspliktiga innehav har upphört. En avgift som avser tid efter det att en sådan anmälan har kommit in till bolaget skall betalas tillbaka till den avgiftsskyldige. Om beloppet är lägre än 100 kronor skall det inte betalas tillbaka.

Enligt 15 § skall bolaget ompröva beslut om avgiftsskyldighet om den som beslutet rör begär det eller om det annars föreligger skäl. Om en begäran om omprövning har kommit in till bolaget mer än fyra veckor efter den dag då avgiften senast skulle ha betalats skall bolaget ändra beslutet endast om det är uppenbart oriktigt.

Enligt 20 § får RIKAB efterge en fordran på TV-avgift om det på grund av den avgiftsskyldiges sjukdom eller av någon annan anledning är oskäligt att kräva betalning.

I en skrivelse till Kulturdepartementet har påtalats att nuvarande regler om när avgiftsskyldigheten upphör bör omprövas. I skrivelsen föreslås att 11 § ändras så att avgiften skall betalas längst tills den avgiftsskyldige har avlidit.

Enligt vad som uppgivits från RIKAB är praxis i samband med omprövning att alltid tillämpa regeln att avgiftsskyldigheten upphör på avanmälningsdagen.

Frågan om vid vilken tidpunkt avgiftsskyldigheten bör upphöra behandlades i promemorian (Ds 1997:24) Vissa förändringar i TV-avgiftssystemet. Då gällde det möjligheten att återfå erlagd TV-avgift för den som har tagits in på vårdinrättning men underlåtit att göra avanmälan. Enligt promemorian var det både nödvändigt och ändamålsenligt att avgiftsskyldighet föreligger intill dess avanmälan har skett. Det ansågs inte motiverat att - utan mycket starka skäl - föreslå undantag från avanmälningsskyldigheten.

I proposition 1996/97:165 Vissa förändringar i TV-avgiftssystemet anslöt sig regeringen till det synsätt som redovisats i promemorian. När det gäller möjligheten att återfå redan betald avgift uppmärksammade regeringen ett remissyttrande i vilket framhölls att man, genom en utvidgning av bestämmelsen i 20 § lagen om TV-avgift, eventuellt skulle kunna medge dels eftergift också av inbetald avgift och inte enbart av en fordran, dels återbetalning av för mycket betald avgift. Regeringen konstaterade emellertid att ett införande av en sådan bestämmelse skulle innebära att RIKAB skulle ställas inför nya bevisfrågor samt att stora problem skulle kunna uppstå med att åstadkomma en lämplig avvägning för tidsgränsen vad gäller möjligheten att få eftergift. Regeringen lade därför inte fram något förslag i denna riktning.

De problem som aktualiseras i skrivelsen gäller främst när den avlidne är ensamstående. Det kan i dessa fall uppfattas som stötande om dödsboet skall betala avgift för tid efter dödsfallet på grund av att man inte omedelbart har gjort en avanmälan.

Frågan om regler om annonser och reklam skall inte längre ingå i uppdraget. Denna fråga kommer i stället att beredas i Regeringskansliet.

Utredaren skall redovisa sina överväganden och förslag beträffande skydd av barn mot olämpligt programinnehåll före utgången av oktober 2001. Uppdraget i övrigt skall i sin helhet vara slutfört före utgången av maj 2002.

(Kulturdepartementet)