Dir. 2001:112

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen m.m.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 november 1999 (dir. 1999:94) har chefen för Försvarsdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till en reformerad räddningstjänstlagstiftning. Den 19 april och den 4 oktober 2001 fattades beslut om tilläggsdirektiv (dir. 2001:30 och dir. 2001:77). Utredaren har den 1 juni 2000 lämnat delbetänkandet Samordning av sjö- och flygräddningstjänsterna (SOU 2000:63) och den 11 maj 2001 delbetänkandet Reformerat sotningsväsende (SOU 2001:42).

Enligt tilläggsdirektiven den 4 oktober 2001 skall utredaren lämna sitt slutbetänkande senast den 31 oktober 2001. Med ändring av denna tidpunkt skall utredaren redovisa resultatet av sitt arbete senast den 31 december 2001.

(Försvarsdepartementet)