Dir. 2001:115

Översyn av Svenska unescorådet, dess verksamhet och arbetsformer

Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2001.

Sammanfattning av uppdraget

En utredare tillkallas för att lägga förslag om Svenska unescorådets verksamhet,arbetsformer och organisatoriska hemvist. Utredaren skall därvid ge förslag till ny instruktion, som utgår från dagens situation och som preciserar rådets uppgifter.

Svenska unescorådets historia och verksamhet

I Unescos stadga (Artikel VII. Nationella samarbetsorgan) sägs att

"1. Varje medlemsland skall vidta åtgärder som är lämpliga med hänsyn till dess särskilda förhållanden för att samordna sina viktigaste organ för utbildning, vetenskap och kultur med organisationens verksamhet, i första hand genom att bilda en nationell kommission bestående av representanter för regeringen och liknande organ.

2. Nationella kommissioner eller nationella samarbetsorgan, om sådana finns, skall tjänstgöra som rådgivande organ för respektive delegation till generalkonferensen, för sina länders representanter i styrelsen samt suppleanterna för dessa och för sitt lands regering i frågor som rör organisationen. De skall tjänstgöra som förbindelseled i alla frågor av intresse för organisationen."

I Sverige fullgörs dessa uppgifter av Svenska unescorådet, vars senaste instruktion (SFS 1996:646) utfärdades den 30 maj 1996.

Svenska unescorådet bildades den 8 juni 1951 (Kungl. brev), dess första instruktion beslutades den 1 juli 1951.

Liksom nationalkommissionerna i andra länder har Svenska unescorådet ett stort antal samordnande uppgifter mellan, dels berörda departement (i första hand Utbildnings- Kultur- och Utrikesdepartementen), dels ett stort antal myndigheter (bl.a. Sida, Statens skolverk och Riksantikvarieämbetet), dels ett stort antal frivilligorganisationer inom Unescos verksamhetsområden. Rådet samarbetar också mycket nära med den permanenta delegationen vid Unescos högkvarter. Personalen vid delegationen är anställd av Utrikesdepartementet. Rådet utarbetar också förslag till instruktion till delegationen vid Unescos generalkonferens. Instruktionen beslutas av regeringen.

Utvecklingen av Unescos verksamhet

Unesco genomgår för närvarande stora förändringar. Organisationens nye generaldirektör har startat ett omfattande förändringsarbete avseende Unescos långsiktiga strategi, tvåårsprogram, administration och fältkontorens (motsv.) verksamhet. Han har också tagit fasta på styrelsens förslag att förstärka organisationens utåtriktade verksamhet med syfte att göra Unesco mer synligt.

Unescos generalkonferens 2001 beslutade om en ny sexårsstrategi och ett nytt tvåårsprogram.

Vad gäller utbildning underströks att en av Unescos allra viktigaste uppgifter under de kommande åren är att leda uppföljningen av Världsforum i Dakar (2000) om Utbildning för alla.

För Unescos vetenskapliga samarbete betonades frågor om vattenförsörjning. Unescos stora vetenskapliga program: IGCP (Internationella geologiska korrelationsprogrammet), IHP (Internationella hydrologiprogrammet), IOC (Internationella Oceanografiska kommissionen), MAB (Människan och biosfären) och MOST (Hantering av social förändring) kommer alla att ha en viktig roll i detta arbete.

Uppföljningen av Stockholmskonferensen 1998 om Kulturpolitik för utveckling, liksom Unescos arbete för att bevara kulturarvet gavs fortsatt hög prioritet. Samtidigt fattade generalkonferensen beslut om att anta en konvention om skydd av det marina kulturarvet och en deklaration om kulturell mångfald. Inom kommunikationsområdet betonades Unescos arbete för att främja pressfriheten.

Generalkonferensen tog också upp frågan om Unescos synlighet, dvs. Unescos informations- och kommunikationspolitik för att öka medvetandet om organisationen.

Uppdraget

Unescorådets nuvarande instruktion avspeglar inte de förändringar som sker och har skett i Sverige, i omvärlden och i Unesco. Utredaren bör därför, bl.a. mot bakgrund av generalkonferensens beslut om ny sexårsstrategi, analysera och värdera den nuvarande verksamheten.

Det kan gälla t.ex.

  • rådets satsning på utbildning om mänskliga rättigheter (inkl. bokproduktion),
  • rådets utåtriktade verksamheter (skriftserien, hemsidan och medverkan i olika mässor),
  • rådets arbete inom de skilda programsektorerna (såsom skolsamarbetet),
  • kontakterna med de nationella kommittéerna för de vetenskapliga programmen,
  • uppföljningen av Stockholmskonferensen, och
  • frågor om uppföljning av Unescos konventioner m.m.

Personalen vid rådets kansli är anställd av Regeringskansliet och rådets kansli är en integrerad del av Utbildningsdepartementets internationella sekretariat. Svenska uescorådet är samtidigt en fristående myndighet. Utredaren skall redovisa för- och nackdelar med kansliets placering och lämna förslag till dimensionering.

Utredaren skall också studera samarbetet mellan den permanenta delegationen vid Unescos högkvarter och Unescorådet, departement, myndigheter och frivilligorganisationer samt resursbehovet vid den permanenta delegationen.

Unescorådet håller tät kontakt med de nordiska Unesco- kommissionerna. Årligen arrangeras gemensamma möten och inför möten med Unescos styrelse och generalkonferens diskuteras dagordningar med den nordiska styrelsemedlemmen. Utredaren skall bedöma hur rådets arbetsinsatser inför Unescos styrelsemöten påverkar den nationella verksamheten.

Utredaren skall studera och värdera resultaten av rådets samarbete och kontakter med olika departement, myndigheter och frivilligorganisationer i Sverige och med andra nationella kommissioner.

I arbetet bör utredaren ha nära kontakt med national-kommissioner i andra länder och skilda intressenter inom och utom landet.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2002.

Mot bakgrund av de resultat och bedömningar utredaren gör, skall redovisningen också innehålla förslag till ny instruktion för Svenska unescorådet samt eventuella andra, av förslagen motiverade, förordningsändringar. Utredaren skall redovisa ekonomiska konsekvenser av de förslag som lämnas. Utgångspunkten skall vara att eventuella föreslagna förändringar skall rymmas inom nu gällande ramar för verksamheten.

Utredaren skall följa kommittéförordningen (1998:1474).

(Utbildningsdepartementet)