Dir. 2001:2

Utvärdering av verksamheten vid Delegationen för utländska investeringar i Sverige

-

Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2001.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall utvärdera verksamheten vid den centrala myndigheten för investeringsfrämjande åtgärder, Delegationen för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA).

Uppdraget omfattar att kvantitativt och kvalitativt utvärdera hur myndigheten under sin verksamhetstid har medverkat till ökade utländska direktinvesteringar i Sverige och uppfyllt de beslutade målen i regleringsbreven och i myndighetsinstruktionen.

Utredaren skall vidare utvärdera om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Även för varje verksamhetsgren skall hittills uppnådda resultat och kostnadseffektivitet utvärderas. Mot bakgrund av verksamhetens expansion skall utredaren utvärdera bl.a. ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten i en ökad användning av särskilt anslagna projektmedel jämfört med en ökning av grundanslaget.

Utredaren skall se över myndighetens utlandsorganisation och samarbetet med utrikesförvaltningen.

Utredaren skall överväga och föreslå förändringar av myndighetens verksamhet, organisation, inriktning, och prioriteringar, såväl i Sverige som i utlandsorganisationen. Förslag till förändringar kan bl.a. avse medelstilldelningen, resursanvändning och prioriteringar, metoder och strategier, former för samarbete med andra centrala och regionala aktörer, uppföljning och utvärderingsmetoder. Uppdraget innefattar även en översyn av myndighetsinstruktionen och myndighetens formella benämning.

Slutsatserna i tidigare utförda utvärderingar skall beaktas.

Utvärderingen skall avse verksamheten under tiden den 1 juli 1995- 30 juni 2001.

Utredaren skall redovisa sitt arbete senast den 15 oktober 2001.

Bakgrund

Globaliseringen ökar betydelsen av utländska direktinvesteringar, som utgör en växande del av världsekonomin. Direktinvesteringars påverkan på ekonomisk tillväxt och sysselsättning ökar konkurrensen mellan länderna. Det är därför angeläget att investeringsfrämjande åtgärder i Sverige bedrivs på ett sådant sätt att Sverige får del av detta investeringsflöde.

ISA:s verksamhet

Delegationen för utländska investeringar i Sverige (ISA) bildades den 1 juli 1995 och bedriver verksamhet sedan våren 1996. Verksamheten bedrivs vid egna kontor i Stockholm, New York och Tokyo samt till år 2001 vid åtta representationskontor i samarbete med bl.a. ambassader, banker, handelskammare och Sveriges exportråd i Danmark, Finland, Frankrike, Sydkorea, Norge, Storbritannien, Taiwan och Tyskland. Samarbete sker även med regionala och lokala aktörer.

ISA:s verksamhet utgör en central kontaktpunkt för investeringsfrämjande åtgärder i Sverige. Investeringarna kan bl.a. ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA:s verksamhet skall skapa en övergripande bild av Sverige som investeringsland och öka kunskapen ochintresset för Sverige hos potentiella investerare i utlandet. Detta kan bl.a. ske genom att genomföra marknadsföringsprojekt som har förutsättningar att attrahera utländska direktinvesteringar inom specifika branscher och genom att förädla kvalificerade förfrågningar till direktinvesteringar. Det krävs ett effektivt samarbete med relevanta aktörer inom den offentliga och privata sektorn, i synnerhet på lokal och regional nivå. Verksamheten inbegriper även att till regeringen och andra relevanta aktörer tillhandahålla beslutsunderlag i form av analyser om svensk och internationell ekonomi ur ett investeringsperspektiv.

Tidigare studier och utvärderingar

På uppdrag av regeringen föreslog ISA i en skrivelse den 19 februari 1996 att verksamheten skulle utvärderas i en preliminär utvärdering efter tre år och i en samlad utvärdering efter fem år. Förslaget bör ses mot bakgrund av att investeringsfrämjande är en långsiktig verksamhet.

Hösten 1997 presenterades en utvärdering av verksamheten vid ISA (SOU 1997:191). Utvärderingen avsåg ISA:s strategiska inriktning och täcker ISA:s verksamhet under tidsperioden den 1 juli 1995-30 september 1997. I utredningen konstaterades sammanfattningsvis att organisationen på anmärkningsvärt kort tid etablerat en informations- och utredningsverksamhet av hög klass. Verksamheten hade vid den tiden bedrivits för kort tid för att man skulle kunna säga något annat om resultaten än att de första förfrågningarna och projekten antydde att verksamheten på längre sikt skulle komma att avkasta en rad olika direktinvesteringar, de flesta mindre och kompetensinriktade. Det framhölls dock att myndigheten för att påvisa resultat skulle tvingas flytta tyngdpunkten från information till projekt- och säljarbete. Detta skulle möjligen komma att kräva nya resurser alternativt omflyttningar som skulle kunna försvaga informationsverksamheten. Den svåraste utmaningen låg, enligt utredaren, i samspelet med de lokala och regionala myndigheter och organisationer som tidigt i processen måste ta ett huvudansvar om förfrågningar och projekt skall resultera i färdiga investeringar.

Ytterligare en utvärdering genomfördes under våren 2000 med inriktning på den roll ISA spelar som central kunskapsorganisation för investeringsfrämjande frågor i Sverige. I framför allt kvalitativa termer utvärderades ISA:s samarbete med regionala och lokala aktörer, marknadsföringen av särskilda branscher/kluster, hanteringen av projekt, etableringen av en s.k. one-stop-shop, betydelsen av ISA:s utrednings- och informationsverksamhet samt ISA:s arbetssätt att i stor utsträckning anlita uppdragstagare i form av utomstående experter och konsulter. Utredaren menade att en jämförelse mellan ISA och motsvarande organisationer i andra länder skulle ha ingått i uppdraget. Vidare konstaterades bl.a. att ISA arbetar med en begränsad personalstyrka, varför alla typer av administrativa uppgifter bör effektiviseras. Utredaren har även utvärderat betydelsen av den årliga rapporten över "Klimatet för utländska investeringar i Sverige" samt arbetet i ISA:s ekonomiska råd. Utredaren fann att båda aktiviteterna uppfattats som mycket seriösa och angelägna. En enkätundersökning visade bl.a. att det stora flertalet investerare gav ett mycket gott betyg till det informationsmaterial ISA tillhandahållit. Utredaren bedömde att ISA:s verksamhet är ett av de områden där Sverige kan uppnå stora effekter och där utväxlingen av varje investerad krona är stor.

På uppdrag av ISA genomförde en konsult under hösten 2000 en studie om utveckling och trender inom området samt en jämförelse mellan ISA och motsvarande organ i sex länder i Europa och Kanada. De europeiska länderna som ingick i studien var Storbritannien, Frankrike, Irland, Nederländerna, Danmark och den tyska delstaten Baden-Württemberg. I studien gjordes bl.a. en jämförelse av mottagna utländska direktinvesteringar under tidsperioden 1995-1999. Resultatet visar att Sverige är det fjärde största mottagarlandet efter Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Sverige visar en ökning över den aktuella tidsperioden. Studien konstaterar att ISA har, med begränsade resurser, lyckats hävda sig väl i konkurrensen. En svaghet är dock de små resurserna som begränsar insatserna och utlandsnärvaron. Vidare bör ISA inrikta sig mer på att följa upp genomförda etableringar. I vissa länder ses uppföljningen som en angelägen och konkurrenskraftig åtgärd som prioriteras genom ett välutvecklat system.

Uppdraget

Utredaren skall för den sammantagna verksamhetsperioden den 1 juli 1995-30 juni 2001 utvärdera, i såväl kvantitativa som kvalitativa termer, hur myndigheten har uppfyllt de beslutade målen i regleringsbreven och i myndighetsinstruktionen. Utredaren skall analysera om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Utredaren skall utvärdera och föreslå förändringar av verksamheten och dess inriktning, såväl i Sverige som i utlandsorganisationen, avseende

  • behov och användning av resurser samt kostnadsutveckling,
  • tillämpade metoder, strategier och prioriteringar,
  • samarbetsformer med andra centrala och regionala aktörer,
  • metoder för uppföljning och utvärdering,

Vid behov och med utgångspunkt i ett kundperspektiv skall utredaren analysera ISA:s styrkor respektive svagheter jämfört med motsvarande organisationer i andra relevanta länder.

Utredaren skall även för respektive verksamhetgren och fokusområde, som inkluderar projektverksamhet, utvärdera hittills uppnådda resultat och effekter samt göra en bedömning av kostnadseffektiviteten,

dels kvantitativt utifrån kostnader, antalet kvalificerade förfrågningar, medverkan i investeringsbeslut, etableringar och deras samhällsekonomiska och regionalpolitiska effekter,

dels kvalitativt utifrån samarbetet med relevanta aktörer inom den centrala och regionala offentliga och privata sektorn, kontakter med beslutsfattare och opinionsbildare i Sverige och utlandet, kontakter med potentiella investerare, rapporteringen till regeringen samt arbetet i ISA:s ekonomiska råd.

Utredaren skall särskilt behandla följande frågor:

  • ISA:s utlandsorganisation, dels avseende prioriteringen av vissa marknader och de tillämpade arbetsformerna för respektive marknad, dels representationsformerna (ambassader, banker, egna kontor, handelskammare, Sveriges exportråd m.fl.). Utredaren bör se över hur de olika representationsformerna hittills fungerat samt vilka resultat som uppnåtts på respektive marknad. I sammanhanget ingår även att se över hur samarbetet med utrikesförvaltningen fungerat.
  • Kostnadseffektiviteten och ändamålsenligheten i den nuvarande formen för tilldelning av medel, som sker genom ett begränsat grundanslag och särskilt anslagna projektmedel för olika uppgifter och insatser.
  • En eventuell ändring av myndighetens formella benämning och av myndighetsinstruktionen med hänsyn till beslutade effektmål i tidigare regleringsbrev.

Arbetets genomförande, tidsplan m.m.

Utredaren skall ha kontakt med ISA och dess utlandsorganisation samt andra offentliga relevanta aktörer, bl.a. de som bedriver investeringsfrämjande verksamhet. Vidare skall utredaren ha kontakt med utländska företag som genomfört direktinvesteringar i Sverige.

Utredaren skall ta del av tidigare utförda utredningar: Utvärderingen av verksamheten vid Delegationen för utländska investeringar i Sverige (SOU 1997:191), Utvärdering av ISA (Ingemar Claesson Konsult AB av den 9 maj 2000) och rapporten "Comparative Assessment of Inward Practices" (PricewaterhouseCoopers av den 11 oktober 2000).

Om de förslag utredaren lägger fram innebär ökade kostnader skall utredaren också lämna förslag till finansiering.

Utredningsarbetet skall vara avslutat senast den 15 oktober 2001.

(Utrikesdepartementet)