Dir. 2001:23

Avveckling av Statens institut för handikappfrågor i skolan, SIH

Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2001.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att fr.o.m. den 1 juli 2001 ansvara för avvecklingen av bl.a. Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) med anledning av regeringens förslag i propositionen Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd (prop. 1998/99:105). Utredaren skall dock redan den 1 maj 2001 börja förbereda avvecklingen av SIH och därvid samråda med Utredningen om statens stöd i specialpedagogiska frågor, dir. 2000:01, (MYS-utredningen).

Utredaren skall bl.a. upprätta årsredovisning och bokslut för avvecklingsorganisationen samt avveckla lokaler och utrustning.

Bakgrund

Enligt kommittédirektiven för MYS-utredningen (dir. 2000:9) har en särskild utredare tillkallats med uppgift att förbereda ombildandet av SIH till en ny myndighet för statens stöd i specialpedagogiska frågor. Resurscentren vid dagens riksrekryterande specialskolor samt Tomtebodaskolans resurscenter skall inordnas i den nya myndigheten. Därmed upphör såväl Tomtebodaskolans resurscenter som dessa skolor att vara egna myndigheter. Till myndigheten skall också föras de statliga bidragen för landstingens hörselvårdskonsulenter, vissa kunskapscenter och datapedagogerna vid de regionala dataresurscentren, de s.k. REDAH-centren.

MYS-utredningen har i sin delrapport aviserat att SIH, kommer att upphöra som egen myndighet vid inrättandet av den nya myndigheten.

Enligt regleringsbrevet för år 2001 har SIH i uppdrag att bistå Ekeskolans, Hällsboskolans, Tomtebodaskolans och Åsbackaskolans resurscenter i arbetet med att avveckla dessa som egna myndigheter.

Uppdraget

Utredaren skall ansvara för att genomföra avvecklingen av SIH.

Utredaren skall därvid samråda med SIH och utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Riksrevisionsverket, Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet.

I uppdraget ingår att

  • utarbeta en avvecklingsplan, planera och budgetera arbetet samt redovisa detta för regeringen senast den 1 juni 2001,
  • ge de anställda samt MYS-utredningen kontinuerlig och aktiv information,
  • slutföra avvecklingen av Ekeskolans, Hällsboskolans, Tomtebodaskolans samt Åsbackaskolans resurscenter som egna myndigheter,
  • slutligt reglera alla fordringar och skulder samt att upprätta årsredovisning och bokslut för avvecklingsmyndigheten,
  • vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. att avveckla lokaler och utrustning, att verkställa slutlig arkivläggning och att slutföra matriklar, samt
  • avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden.

Senast den 1 juni 2001 skall utredaren till regeringen redovisa en avvecklingsplan, en arbetsplan och en budget för avvecklingsarbetet.

Utredaren skall till regeringen senast den 1 mars 2002 lämna en rapport om avvecklingsarbetet i sin helhet.

(Utbildningsdepartementet)