Dir. 2001:30

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen m.m. (1999:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2001.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 november 1999 (dir. 1999:94) har chefen för Försvarsdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag attlämna förslag till en reformerad räddningstjänstlagstiftning.

Den 28 november 2000 beslutade chefen för Försvarsdepartementet att det inom Försvarsdepartementet skulle tillsättas en arbetsgrupp med uppgift att analysera hur en reformering av sotningsväsendet skall kunna åstadkommas. Arbetsgruppen redovisade sitt arbete till chefen för Försvarsdepartementet den 29 mars 2001. Synpunkter från berörda myndigheter och organisationer har inhämtats.

Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen m.m. skall med utgångspunkt i arbetsgruppens rapport om sotning utarbeta ett delbetänkande med förslag till ett reformerat sotningsväsende. Betänkandet skall innehålla förslag till nödvändig författningsreglering.

Utredaren skall enligt direktiven redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 juni 2001. Med ändring av denna tidpunkt skall utredaren lämna en delredovisning vad avser förslaget till ett reformerat sotningsväsende inklusive författningsförslag senast den 2 maj 2001 och slutredovisning av uppdraget senast den 1 oktober 2001.

(Försvarsdepartementet)