Dir. 2001:6

Levande historia - utåtriktad verksamhet

Dir. 2001:6

Beslut vid regeringssammanträde den 25 januari 2001.

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté tillkallas med uppgift att leda och bedriva en sådan utåtriktad verksamhet som hittills bedrivits inom ramen för projektet Levande historia och av kommittén Forum för Levande historia (Ku 1999:09). Denna kommittés uppdrag upphör i och med att den lämnar sitt betänkande den 31 januari 2001. Verksamheten skall i huvudsak bedrivas i enlighet med den verksamhetsplan för den utåtriktade verksamheten som redovisats av kommittén Forum för Levande historia (Ku2000/3873/Ka). Det innebär bl.a. att kommittén skall arbeta med utbildnings- och informationsinsatser.

Kommittén skall senast den 1 oktober 2001 lägga fram förslag till verksamhetsplan för år 2002 och i övrigt lämna de förslag och vidta de åtgärder som föranleds av uppdraget.

Bakgrund

Efter det att statsminister Göran Persson i partiledardebatten i juni 1997 utlovat "information om vad som hände under andra världskriget, den människosyn som låg bakom Förintelsen" startade informationssatsningen Levande historia hösten 1997.

Syftet var att sprida kunskap och information om Förintelsen samt att med utgångspunkt i Förintelsen skapa en bred diskussion kring frågor om demokrati, tolerans, medmänsklighet och människors lika värde. Boken "...om detta må ni berätta..." har hittills getts ut på åtta språk och spritts i en total upplaga på en miljon exemplar. Under den period som Levande historia pågått har intresset och engagemanget i Sverige varit stort. Aktiviteter har kommit i gång på många olika håll, i kommuner, skolor och föreningar, och utvecklas successivt.

I januari 1998 uppdrog regeringen åt Statens historiska museer, Statens konstmuseer, Naturhistoriska riksmuseet, Folkens museum - etnografiska, Nordiskamuseet, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Riksutställningar att redovisa förutsättningarna för att ordna en permanent utställning om Förintelsen på något av landets befintliga museer. Den rapport som lämnades i september 1998 utgör ett första steg i övervägandet om att skapa ett forum för Levande historia med utgångspunkt i Förintelsen.

I september 1999 beslutade regeringen att tillkalla en kommitté med uppgift att utreda etablerandet av ett forum för Levande historia, kommittén Forum för Levande historia (Ku 1999:09). Forumet skall enligt kommitténs direktiv behandla frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen (dir. 1999:75). Verksamheten vid detta forum och kunskapscentrum skall bedrivas i nära kontakt med pågående forskning. Utgångspunkten är att det nya forumet skall inleda sin verksamhet senast år 2003. Den verksamhet som under åren 1997-1999 har bedrivits inom ramen för projektet Levande historia har inordnats i kommittén.

Den 29 november 2000 överlämnade kommittén till Kulturdepartementet en verksamhetsplan för kommittén Forum för Levande historias utåtriktade verksamhet åren 2001-2002.

Betänkandet kommer att överlämnas den 31 januari 2001, varmed kommitténs uppdrag upphör.

Uppdraget

En kommitté tillkallas för att leda och bedriva en sådan utåtriktad verksamhet under åren 2001 och 2002 som hittills bedrivits inom ramen för projektet Levande historia och av kommittén Forum för Levande historia (Ku 1999:09). Kommittén skall påbörja sitt arbete den 1 februari 2001.

Detta innebär att kommittén bl.a. skall arbeta med utbildnings- och informationsinsatser riktade till i huvudsak lärare och skolväsendet. Kommittén skall bedöma hur det arbetet skall bedrivas för att bäst stämma överens med samt stödja de intentioner och planer som kommittén Forum för Levande historia föreslår i verksamhetsplanen för den utåtriktade verksamheten åren 2001 och 2002. Det innebär bl.a. att kommittén, utifrån skolans förutsättningar och styrsystem, skall ta ställning till hur verksamheten tillsammans med skolor och vuxenutbildning bör utvecklas för att nå ut till avsedda grupper. Vidare skall kommittén överväga omfattning och inriktning på den insamling av vittnesmål och föremål som startat.

Kommittén skall arbeta vidare med att göra information tillgänglig via Internet och annan ny teknik.

Verksamheten skall bedrivas i nära kontakt med pågående forskning.

Kommittén skall samarbeta med utbildningsväsende, barn- och ungdomsorganisationer, handikapporganisationer, föreningar, folkrörelser, trossamfund, kulturinstitutioner och andra nätverk för att uppnå bästa möjliga nationella tillgänglighet. I relevanta hänseenden bör samråd ske med Integrationsverket.

Kommittén skall ta hand om samordningen av Förintelsens minnesdag och därvid utgå från den rapport som den 17 maj 2000 överlämnades till regeringen av Arbetsgruppen för inrättandet av en svensk minnesdag för Förintelsen.

Det bilaterala och multilaterala internationella arbete som utmynnat från projektet Levande historia och som hittills handlagts av Statsrådsberedningen skall föras över till kommittén.

Kommittén skall lämna förslag till verksamhetsplan och förslag till uppföljning och utvärdering av den utåtriktade verksamheten senast den 1 oktober 2001.

Kommittén skall i övrigt lämna de förslag och vidta de åtgärder som föranleds av uppdraget.

(Kulturdepartementet)