Dir. 2001:71

Utredning om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg

Beslut vid regeringssammanträde den 18 oktober 2001

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté tillkallas med uppdrag att utreda och värdera hur den svenska utrikesledningen har agerat i Wallenbergärendet.

Utredningsuppdraget

En grupp oberoende forskare under ledning av en ordförande får av regeringen i uppdrag att följa upp vissa delar av den svensk-ryska arbetsgruppens rapport om Raoul Wallenberg som presenterades i januari 2001. Till gruppen kommer internationella forskare att knytas.

Forskargruppens uppgift är att utreda och värdera hur den svenska utrikesledningen (inklusive i förekommande fall regeringen i dess helhet) har agerat i Wallenbergärendet. Syftet är att klarlägga i vilken utsträckning, under olika skeden, alla möjliga ansträngningar gjorts från officiellt svenskt håll för att bringa klarhet i Raoul Wallenbergs öde.

Beträffande fortsatta efterforskningar kring vad som hänt Raoul Wallenberg har Utrikesdepartementet redan tillsatt en särskild referensgrupp som skall granska och värdera förslag till framtida forskningsprojekt i frågan. Den nu tillsatta forskargruppen har också i denna del möjlighet att lämna förslag till åtgärder från Utrikesdepartementets sida.

Utredningsarbetet skall vara avslutat senast den 31 december 2002.

(Utrikesdepartementet)