Dir. 2001:77

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen m.m. (Fö 1999:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2001.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 november 1999 (dir. 1999:94) har chefen för Försvarsdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppgift attlämna förslag till en reformerad räddningstjänstlagstiftning. Den 19 april 2001 fattades beslut om tilläggsdirektiv (dir. 2001:30). Utredaren har lämnat ett delbetänkande den 1 juni 2000 avseende en integrerad sjö- och flygräddningstjänst (SOU 2000:63) och ett delbetänkande den 11 maj 2001 avseende ett reformerat sotningsväsende (SOU 2001:42). Utredaren skall enligt direktiven lämna sitt slutbetänkande senast den 1 oktober 2001.

Med ändring av denna tidpunkt skall utredaren redovisa resultatet av sitt arbete senast den 31 oktober 2001.

(Försvarsdepartementet)