Dir. 2001:85

Tilläggsdirektiv till Kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN (U 1997:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2001.

Sammanfattning av uppdraget

Kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN (U 1997:06) - skall senast den 1 juli 2002 redovisa hur det juridiska ansvaret för samordningen och medverkan i en rad olika EU-finansierade skol- och forskningsprojekt skall kunna överföras till den icke vinstgivande organisationen EUN Partnership.

Bakgrund

Kommittén för ett europeiskt skoldatanät (dir. 1997:65) tillkallades enligt beslut den 24 april 1997 med uppgift att bl.a. samordna den svenska insatsen i uppbyggnaden av ett europeiskt skoldatanät.

Kommittén ansvarar för bl.a. samordningen av projekten European Treasury Browser, Validation Network, dotSAFE, School Managers Centre och Comenius Space till dess att dessa projekt kan överföras till EUN Partnership - ett internationellt icke vinstgivande rättssubjekt upprättat i Belgien enligt den belgiska lagen av den 25 oktober 1919 om "Associations sans but lucratif" - med uppgift att fungera som juridisk person för European Schoolnet. Enligt tilläggsdirektiv beslutade den 21 december 2000 (dir. 2000:107) skall kommittén redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2002.

Uppdraget

Kommittén skall senast den 1 juli 2002 lämna en redovisning av hur det juridiska ansvaret för samordningen och medverkan i olika EU-finansierade skol- och forskningsprojekt skall kunna överföras till EUN Partnership innan kommitténs uppdrag avslutas senast den 31 december 2002.

(Utbildningsdepartementet)