Dir. 2001:89

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens rättsliga ställning m.m. (S 2000:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 8 november 2001.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 7 december 2000 (dir. 2000:91) tillkallade chefen för socialdepartementet en särskild utredare med uppdrag att se över Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens rättsliga ställning m.m. (S 2000:06).

Utredaren skall enligt direktiven redovisa sitt arbete till regeringen senast den 1 november 2001.

Med ändring av denna tidpunkt skall utredaren slutredovisa sitt arbete senast den 31 januari 2002.

(Socialdepartementet)