Dir. 2001:94

Organisationskommitté för inrättandet av ett familjemedicinskt institut

-

Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2001.

Sammanfattning av uppdraget

En organisationskommitté tillkallas för att utföra det förberedelsearbete som krävs för att inrätta ett familjemedicinskt institut i form av en ideell förening i enlighet med de riktlinjer som anges i propositionen Bildande av ett familjemedicinskt institut (prop. 2001/02:38).

Kommittén skall vidta de förberedande administrativa åtgärder som behövs för att institutet skall kunna starta sin verksamhet från och med den 1 januari 2002 eller vid den senare tidpunkt som riksdagens behandling av propositionen kan föranleda. Kommittén skall fullgöra sitt uppdrag så att resultatet av arbetet på ett smidigt sätt kan övergå till det familjemedicinska institutet när detta startar sin verksamhet.

Bakgrund

I propositionen Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården (prop. 1999/2000:149, bet. 2000/01:SoU5, rskr. 2000/01:53) angav regeringen sin avsikt att tillskapa ett familjemedicinskt institut. En särskild utredare fick i uppdrag att utreda de närmare formerna för institutet. Utredaren redovisade i juni 2001 sina förslag i betänkandet Tillskapande av ett familjemedicinskt institut (SOU 2001:49). Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen har därefter avlämnat propositionen Bildande av ett familjemedicinskt institut (prop. 2001/02:38) till riksdagen i vilken regeringen redovisar sina ställningstaganden med anledning av utredningens förslag. I propositionen föreslår regeringen att verksamheten skall bedrivas i form av en ideell förening med staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet som medlemmar. Vidare föreslås att institutets ändamål skall vara att genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning bidra till att utveckla den primärvård som finansieras av landstingen och kommunerna och att därigenom stärka och tydliggöra den svenska familjemedicinen. Ändamålet skall fullgöras genom att institutet skall utgöra ett nationellt stöd för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvårdens alla olika verksamheter och till alla de personalkategorier som är verksamma i primärvården. Föreningens medlemmar har gemensamt utarbetat stadgar och konsortialavtal för institutets verksamhet och organisation.

Uppdraget

En organisationskommitté för bildandet av ett familjemedicinskt institut skall utföra det arbete som behövs för att institutet skall kunna starta sin verksamhet den 1 januari 2002 eller vid den senare tidpunkt som riksdagens behandling av propositionen kan föranleda.

Organisationskommittén skall arbeta med förberedande administrativa och andra åtgärder som krävs för att den föreslagna ideella föreningen skall kunna starta sin verksamhet. Arbetet skall utgå från de förutsättningar som anges i propositionen Bildande av ett familjemedicinskt institut (prop. 2001/02:38). Arbetet skall vidare utgå från vad som anges i det konsortialavtal som träffades den 12 november 2001 mellan staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, samt de föreslagna stadgarna för den ideella föreningen Familjemedicinska institutet i Sverige (S 2001/10155/HS).

Kommittén skall fullgöra sitt uppdrag så att resultatet av arbetet, såväl rättigheter som skyldigheter, på ett smidigt sätt kan övergå till det familjemedicinska institutet när detta startar sin verksamhet. I uppdraget ingår att teckna de avtal och andra överenskommelser som erfordras för att verksamheten skall kunna startas enligt den angivna tidsplanen. Kommittén skall vidta administrativa och andra förberedelser beträffande t.ex. institutets bemanning, lokal för verksamheten samt inventarier och kontorsutrustning m.m. När så erfordras skall åtgärder, såsom t.ex. tecknande av avtal, förses med förbehåll för att riksdagen fattar erforderliga beslut.

Organisationskommitténs uppdrag är slutfört när den ideella föreningen efter riksdagens godkännande startar sin verksamhet. Kommittén skall i samband därmed redovisa sitt uppdrag till regeringen.

(Socialdepartementet)