Dir. 2002:12

Tilläggsdirektiv till Diskrimineringsutredningen 2001 (N 2001:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2002.

Sammanfattning av uppdraget

Uppdraget för Diskrimineringsutredningen 2001 (N 2001:01) begränsas på följande sätt. Utredningen skall inte lämna förslag när det gäller diskriminering av juridiska personer. Utredningen skall inte heller lämna förslag om hur förbudet mot diskriminering på grund av ålder skall genomföras.

Utredningen skall vidare slutligt redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2002i stället för den 1 februari 2002.

Utredningens nuvarande uppdrag

Den 21 december 2000 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till hur rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (direktivet om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung) och rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (direktivet om likabehandling i arbetslivet) skall genomföras i Sverige (Dir. 2000:106). Utredningen har antagit namnet Diskrimineringsutredningen 2001.

Båda EG-direktiven omfattar skydd för fysiska personer mot diskriminering. I en punkt i ingressen till direktivet om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung anges att medlemsstaterna, när så är lämpligt och i enlighet med sedvana och praxis, skall sörja för att juridiska personer skyddas om de blir utsatta för diskriminering på grund av sina medlemmars eller delägares ras eller etniska ursprung.

Utredaren skall enligt kommittédirektiven lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som utredningen kan ge anledning till senast den 1 februari 2002, undantaget bestämmelserna om diskriminering på grund av ålder. Arbetet i denna del skall redovisas senast den 1 juli 2002.

Ändringen av uppdraget

Diskrimineringsutredningen 2001 har mot bakgrund av uppdragets omfattning anhållit om förlängd utredningstid. Utredningen har också anfört att man med hänsyn till frågans omfattning och komplexitet även med en förlängning av utredningstiden kommer att få svårigheter med att lämna förslag som skyddar mot diskriminering av juridiska personer.

Regeringen har tidigare, bl.a. i En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (skr. 2000/01:59), redovisat som sin avsikt att ge Diskrimineringsutredningen 2001 i tilläggsuppdrag att utreda möjligheterna till en generell lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden samt att se över uppgifter och ansvarsområden för ombudsmän underställda regeringen. Flera av de frågor som omfattas av arbetet med en sådan sammanhållen diskrimineringslagstiftning är emellertid av sådan art att de på ett särskilt sätt kräver förankring hos allmänheten och de politiska partierna. I vissa avseenden ställs också krav på andra expertkunskaper och en annan sammansättning än vad som finns representerat i utredningen i dag. Mot denna bakgrund är det lämpligt att uppdraget med att överväga en sammanhållen diskrimineringslagstiftning tas om hand av en parlamentarisk kommitté. Regeringen har denna dag beslutat att tillkalla en kommitté med sådant uppdrag (Dir. 2002:11). Med hänsyn till framställningen från Diskrimineringsutredningen 2001 bör frågan om skydd mot diskriminering av juridiska personer tas om hand inom ramen för den parlamentariska kommitténs uppdrag. När det gäller diskriminering på grund av ålder skall den delen av direktivet om likabehandling i arbetslivet vara genomfört i nationell rätt senast den 2 december 2006. Även frågan om förbud mot diskriminering på grund av ålder bör därför tas om hand av kommittén.

Uppdraget för Diskrimineringsutredningen 2001 skall därmed med ändring av vad som tidigare beslutats begränsas på angivet sätt samt avslutas den 30 april 2002.

(Näringsdepartementet)