Dir. 2003:121

Tilläggsdirektiv till Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2003.

Sammanfattning av uppdraget

Frågan om vilka TV-mottagare som skall grunda avgiftsskyldighet skall inte längre ingå i Radio- och TV-lagsutredningens uppdrag.

Ändring av uppdrag

Regeringen beslutade den 8 juni 2000 att bemyndiga chefen för Kulturdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analyseraoch överväga behovet av ändringar i framför allt radio-_och_TV-lagen (1996:844) och lagen (1989:41) om TV-avgift samt föreslå de lagändringar som föranleds av övervägandena (dir. 2000:43). Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen den 1 februari 2001 (dir. 2001:11), den 13 mars 2003 (dir. 2003:30) och den 21 augusti 2003 (dir. 2003:100).

I utredningens uppdrag ingår bl.a. att se över reglerna för avgiftspliktiga TV-mottagare.

Utredningen, som har antagit namnet Radio- och TV-lagsutredningen, lämnade i oktober 2001 delbetänkandet Skydd av barn mot olämpligt programinnehåll i TV (SOU 2001:84) och i juni 2003 delbetänkandet Reklamtid i TV (SOU 2003:62).

Regeringen har denna dag bemyndigat chefen för Kulturdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att ta fram ett underlag för vissa frågor om finansieringen av verksamheten inom radio och TV i allmänhetens tjänst under nästa tillståndsperiod. Den särskilde utredaren skall se över reglerna för avgiftsskyldighet i syfte att anpassa dem till den utveckling som har skett samt analysera om övergången till digitala marksändningar medför några konsekvenser för lagen om TV-avgift.

Frågan om avgiftspliktiga TV-mottagare skall därför inte längre ingå i Radio- och TV-lagsutredningens uppdrag.

(Kulturdepartementet)