Dir. 2003:126

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbättrade kunskaper o missbildningar (S 2002:10)

-

Beslut vid regeringssammanträde den 16 oktober 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 2 maj 2002 har statsrådet Engqvist tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av hur samhällets arbete för att kartlägga fosterskador och missbildningar ser ut samt att särskilt överväga och lämna förslag till hur kunskapen om fosterskador och missbildningar kan förbättras (dir. 2002:64). Utredarens uppdrag skall enligt direktiven vara avslutat senast den 31 oktober 2003.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredarens uppdrag skall vara avslutat senast den 31 december 2003.

(Socialdepartementet)