Dir. 2003:152

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av verksamheten och arbetsformerna vid Statens ljud- och bildarkiv (U 2003:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 27 november 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 juli 2002 (dir. 2002:66) tillkallade chefen för Utbildningsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att se över och utvärdera Statens ljud- och bildarkivs verksamhet med utgångspunkt i dagens situation avseende uppgifter, organisation och arbetsformer för insamlande, bevarande och tillhandahållande av material. Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 oktober 2003.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2004.

(Utbildningsdepartementet)