Dir. 2003:161

Tilläggsdirektiv till utredningen om järnvägssektorns organisation m.m. (N 2001:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 4 december 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Utredningen om järnvägssektorns organisation m.m. (N2001:09) skulle ha lämnat sitt slutbetänkande senast den 14 november 2003. Detta betänkande skulle enligt det ursprungliga uppdraget bland annat innehålla ett förslag till hur COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviares) skall genomföras i svensk rätt. Dessutom skulle utredningen lämna förslag till de ändringar i den övriga järnvägslagstiftningen som genomförandet ger anledning till. Denna del av uppdraget skall med ändring av de ursprungliga direktiven redovisas i ett särskilt betänkande senast den 15 september 2004.

(Näringsdepartementet)