Dir. 2003:167

Tilläggsdirektiv till kommittén om genetisk integritet (S 2001:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 mars 2001 har statsrådet Engqvist tillkallat en kommitté med uppdrag att se över ett antal frågeställningar som gäller genetisk diagnostik, genterapi och kloning (dir. 2001:20). Kommitténs uppdrag skall enligt tidigare tilläggsdirektiv (dir. 2002:58) vara avslutat senast den 1 december 2003.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att kommitténs uppdrag skall vara avslutat senast den 1 mars 2004.

(Socialdepartementet)