Dir. 2003:17

Tilläggsdirektiv till Utredningen om gemensamt genomförande (N 2001:15)

-

Beslut vid regeringssammanträde den 16 januari 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutar om förlängd utredningstid för Utredningen om gemensamt genomförande (N 2001:15). Utredningen skall ha slutfört sitt arbete senast den 31 mars 2003.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 december 2001 har chefen för Näringsdepartementet tillkallat en förhandlare med uppdrag att lämna förslag till ramavtal mellan Sverige och aktuella länder för gemensamt genomförande i enlighet med artikel 6 i Kyotoprotokollet (dir. 2001:101).

Utredningen skall enligt direktiven slutrapportera senast den 1 december 2002. Utredningen överlämnade i december 2002 sitt betänkande, Avtal för bättre klimat(SOU 2002:114), samt ett förslag till avtal mellan Sverige och Estland. Långt framskridna förhandlingar har även skett med vissa andra länder och förhandlarens bedömning är att förutsättningarna är gynnsamma för att förhandlingar med ytterligare tre länder ska kunna avslutas inom ett par månader.

(Näringsdepartementet)