Dir. 2003:3

Tilläggsdirektiv till utredningen Utbildning i svenska för invandrare (U 2002:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2003.

Förlängd tid för uppdrag

Med stöd av regeringens bemyndigande den 13 juni 2002 har chefen för Utbildningsdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att se över utbildningen i svenska för invandrare. Utredaren skall, enligt direktiven, slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 mars 2003.

Utredningstiden för uppdraget förlängs, vilket innebär att slutbetänkandet skall redovisas senast den 1 september 2003.

(Utbildningsdepartementet)