Dir. 2003:48

Tilläggsdirektiv till kommittén för utvärdering av digital radio m.m. (Ku 2001:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 november 2001 tillkallade chefen för Kulturdepartementet en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och analysera situationen för den digitala distributionen av radio i Sverige och i utlandet (dir. 2001:88). Därefter har utredningen, med stöd av regeringens bemyndigande den 19 juni 2002, övergått till en parlamentarisk kommitté (dir. 2002:85) med uppdrag att bl.a. ta ställning till den digitala radions framtid. Kommittén, som antagit namnet Digitalradiokommittén, skall enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 30 maj 2003.

Tidpunkten för redovisningen av uppdraget ändras så att uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2003.

(Kulturdepartementet)