Dir. 2004:15

Tilläggsdirektiv till Utredningen om behandling av folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna (Ku 2003:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 12 februari 2004

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 oktober 2003 tillkallade chefen för Kulturdepartementet en särskild utredare med uppdrag att utreda arkivmyndigheternas behandling av folkbokföringsuppgifter (dir 2003:122). Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 30 juni 2004.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2004.

(Kulturdepartementet)