Dir. 2005:1

Nationellt råd för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien

Beslut vid regeringssammanträde den 10 januari 2005

Sammanfattning av uppdraget

De människor i Sverige som på olika sätt drabbats av naturkatastrofen i Asien har behov av hjälp och stöd i flera avseenden. Det inrättas därför ett nationellt råd med uppdrag att verka för en samordning av svenska myndigheters insatser för hjälp och stöd till dem som har drabbats av katastrofen. Rådet skall utgöra en funktion dit överlevande och anhöriga kan vända sig för att få vägledning och information. Rådet skall i övrigt verka för goda kontakter mellan å ena sidan anhöriga och efterlevande och å andra sidan myndigheterna. Rådet leds av en ordförande. Rådets övriga ledamöter skall utgöras av rikspolischefen och generaldirektörerna för

· Krisberedskapsmyndigheten

· Styrelsen för psykologiskt försvar

· Försäkringskassan

· Socialstyrelsen

· Skatteverket

· Kammarkollegiet

· Skolverket

Representanter för Sveriges Kommuner och Landsting bör beredas tillfälle att delta i rådet. Rådet bör knyta till sig referenspersoner och därvid bl.a. beakta barns och ungas särskilda behov. Rådet skall nära samarbeta med myndigheter, försäkringsbolag, reseföretag, frivilligorganisationer och trossamfund i Sverige.

Rådet skall fortlöpande informera regeringen om sitt arbete. En första samlad redovisning av arbetet skall lämnas senast den 1 juli 2005.

Bakgrund

En kraftig jordbävning inträffade utanför Indonesiens kust natten till söndagen den 26 december 2004 svensk tid. Den flodvåg, s.k. tsunami, som följde efter skalvet drabbade ett mycket stort område i Asien.

Naturkatastrofen i Asien har drabbat en stor del av världen. Länderna i regionen har drabbats hårdast. Stora insatser måste genomföras för att minska lidande i dessa länder. Betydande insatser har inletts och Sverige kommer att fortsätta att lämna bistånd för återuppbyggnad i den drabbade regionen under lång tid. Till följd av den omfattande svenska turismen i regionen är vårt land i hög grad berört.

Vårt samhälle ställs inför stora prövningar som kommer att bestå under lång tid framåt. Enskilda, myndigheter, kommuner, landsting och andra organ kommer att ställas inför frågor och problem som vi i dag svårligen kan överblicka och förutse. Redan nu står det klart att arbetet med att finna och identifiera döda kommer att pågå under lång tid. Vidare står det klart att alla inte kommer att återfinnas. De som mist en anhörig, skadats eller på annat sätt personligen drabbats av katastrofen kommer att ställas inför frågor som är svåra att hantera och även frågor som det i dag inte finns något svar på. Samhällets olika organ skall i vissa avseenden ta sig an uppgiften att bistå de drabbade och det är i det läget viktigt att se till att de agerar samordnat. Anhörigperspektivet kommer att bli en viktig utgångspunkt för myndigheternas fortsatta agerande.

Det faktiska ansvaret för att ge stöd och hjälp till enskilda - både medicinskt och socialt - är i vårt land decentraliserat och faller primärt inom kommuners och landstings ansvarsområden. Angelägna frågor som berör enskilda hanteras även av statliga myndigheter, exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan. Därutöver har, på regional nivå, länsstyrelserna en viktig samordnande roll i samhällets allmänna krishantering.

Ett nationellt råd inrättas med uppgift att verka för samordning av det svenska samhällets insatser för att hjälpa och stödja dem som bor och vistas i Sverige och som drabbats av naturkatastrofen i Asien. Samordningen av insatserna är nödvändig då samhällets olika organ skall ta sig an uppgiften att bistå de drabbade. Oklarheter om vem som har ansvaret för olika frågor måste undvikas. Det är av särskild vikt att de som på olika sätt drabbats av katastrofen får hjälp och stöd. Det behov av stöd och hjälp som barn och unga som drabbats av katastrofen har kräver särskild uppmärksamhet och kompetens. Rådet skall tillse att berörda kan få information om vart man kan vända sig för att få hjälp.

I hjälparbetet hittills har frivilligorganisationer och volontärer gjort mycket stora insatser. Rådet bör därför pröva hur dessa initiativ fortsatt kan knytas till arbetet med stöd för de drabbade.

· kartlägga befintliga resurser och identifiera behov av särskilda insatser från myndigheter eller regeringen,

· verka för samordning av myndigheternas åtgärder och om så behövs anmäla hinder för samordning eller andra brister till regeringen,

· verka för samordning av den offentliga informationen om de regler i samhället som har betydelse för de drabbade om socialförsäkring, skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst m.fl. berörda verksamheter,

· inrätta en funktion med uppgift att underlätta kontakterna mellan myndigheterna och de drabbade och anhöriga till katastrofens offer och

· ge förslag till de författningsändringar som rådet finner nödvändiga mot bakgrund av konsekvenserna av katastrofen för de drabbade.

· Krisberedskapsmyndigheten

· Styrelsen för psykologiskt försvar

· Försäkringskassan

· Socialstyrelsen

· Skatteverket

· Kammarkollegiet

· Skolverket

Representanter för Sveriges Kommuner och Landsting bör beredas tillfälle att delta i rådet.

Rådet skall ha ett kansli. Till kansliet bör knytas personer med den särskilda kompetens som bl.a. finns hos de myndigheter som är företrädda i rådet. Rådet bör knyta till sig referenspersoner och därvid bl.a. beakta barns och ungas särskilda behov. Rådet har även möjlighet att till kansliet knyta personer som tillför sådan erfarenhet och kompetens som inte finns hos de hos rådet ingående myndighetsföreträdarna. Rådet skall nära samarbeta med myndigheter, försäkringsbolag, reseföretag, frivilligorganisationer och trossamfund i Sverige.

Rådet skall fortlöpande informera regeringen om sitt arbete. En första samlad redovisning av arbetet skall lämnas senast den 1 juli 2005.

(Försvarsdepartementet)