Dir. 2005:102

Tilläggsdirektiv till utredningen om Myndigheten för handikappolitisk samordning (S 2005:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005.

Förlängd tid för delredovisning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 12 maj 2005 tillkallade statsrådet Andnor en särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam). Enligt direktiven (dir. 2005:58) skall utredaren senast den 1 oktober 2005 lämna förslag till instruktion för den nya myndigheten och andra författningsändringar som är nödvändiga samt verksamhetsmål och en budget för år 2006.

Tiden för denna redovisning förlängs, vilket innebär att utredaren skall lämna förslag till instruktion för den nya myndigheten och andra författningsändringar som är nödvändiga samt verksamhetsmål och en budget för år 2006 senast den 1 november 2005.

(Socialdepartementet)