Dir. 2005:103

Tilläggsdirektiv till utredningen om orkesterverksamheten i Sverige (Ku 2004:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 2 september 2004 tillkallade chefen för Kulturdepartementet en särskild utredare med uppdrag att se över de professionella orkestrarnas situation i landet (dir. 2004:116). Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 30 januari 2006.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2006.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)