Dir. 2005:109

Tilläggsdirektiv till Häktesutredningen (Ju 2005:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 januari 2005 (dir. 2005:5) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att utarbeta ett förslag till en ny häkteslag. Utredningen, som har antagit namnet Häktesutredningen, skulle enligt direktiven redovisa resultatet av arbetet senast den 15 januari 2006.

Tiden för redovisning av uppdraget förlängs. Utredningen skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 15 mars 2006.

(Justitiedepartementet)