Dir. 2005:113

Tilläggsdirektiv till EU 2004-kommittén (SB 2001:01)

-

Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2005

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 26 april 2001 tillkallade vice statsministern en parlamentarisk kommitté med uppdrag att:

  • stimulera en bred, offentlig debatt om Europeiska unionen (EU), särskilt inför den kommande regeringskonferensen,
  • bidra till att öka kunskaperna hos allmänheten om aktuella frågeställningar kring EU:s utveckling,
  • ge företrädare för olika åsiktsinriktningar utrymme att argumentera för sina uppfattningar,
  • skapa kontakter för den svenska debatten om EU och motsvarande debatt i övriga europeiska länder, och
  • sammanställa analyser av de frågor som skulle komma att behandlas vid den regeringskonferens som var avsedd att inledas 2004 men som startade redan 2003.

Kommittén antog namnet EU 2004-kommittén.

Uppdraget skulle enligt de ursprungliga direktiven vara slutfört när 2004 års regeringskonferens började, men förlängdes i tre omgångar till utgången av 2005. Syftet med förlängningarna var att stimulera och ge stöd åt den offentliga debatten även under regeringskonferensen och den planerade svenska ratificeringsprocessen.

Regeringskonferensen avslutades vid Europeiska rådets möte den 17 - 18 juni 2004 med en överenskommelse om ett nytt konstitutionellt fördrag. Fördraget undertecknades av stats- och regeringscheferna den 29 oktober 2004 i Rom. Fördraget har därefter ratificerats av de flesta av EU:s medlemsstater. Efter resultaten i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har dock ratificeringsprocessen avstannat i flera av de återstående medlemsstaterna.

Vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 - 17 juni 2005 uttalade unionens stats- och regeringschefer, mot bakgrund av folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna, i en deklaration nödvändigheten av att ta en reflektionspaus. Reflektionspausen skall enligt deklarationen utgöra en period av eftertanke som skall utnyttjas för att möjliggöra en bred debatt där medborgarna, det civila samhället, arbetsmarknadens parter, de nationella parlamenten och de politiska partierna deltar. Det konstaterades att en sådan debatt redan hade inletts i flera medlemsstater, men att den även i dessa länder bör intensifieras och utvidgas.

Stats- och regeringscheferna kommer att mötas under första halvåret 2006 för att göra en samlad bedömning av de nationella debatterna och enas om en fortsättning av processen.

Utökat och förlängt uppdrag

Mot bakgrund av deklarationen vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 - 17 juni 2005 bör tiden för EU 2004-kommitténs uppdrag förlängas. Uppdraget skall vara slutfört senast den 31 december 2006.

EU 2004-kommitténs tidigare verksamhet bör fortsätta och samtidigt breddas för att öka fokus på de sakpolitiska frågorna inom EU. Det är viktigt att den offentliga debatten om EU:s framtidsfrågor utvidgas och fördjupas. Kommittén bör undersöka möjligheterna att skapa ett debattforum i syfte att skapa en öppen och aktiv diskussion med deltagande från såväl allmänhet som specifika grupper, organisationer m.fl som berörs av de beslut som fattas inom EU. Debattforumet kan bedrivas i form av ett nätverk, där kommittén har en sammanhållande roll men där andra ingående organisationer i möjligaste mån deltar i bedrivandet av verksamheten. Ett mål bör vara att det organisatoriska ansvaret för forumet fördelas mellan ett begränsat antal parter.

En rapport om den svenska debatten bör avlämnas till regeringen inför det planerade stats- och regeringschefsmötet under det första halvåret 2006 då en samlad bedömning av de nationella debatterna ska göras.

(Statsrådsberedningen)