Dir. 2005:12

Tilläggsdirektiv till Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet (Ju 2003:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2005

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 oktober 2003 tillkallade statsrådet Mona Sahlin en särskild utredare med uppdrag att redovisa kunskap om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. Utredaren skall även föreslå åtgärder för att fylla luckor i kunskapen om sådan diskriminering och åtgärder för att motverka den. Enligt direktiven (2003:118) skall utredaren redovisa uppdraget senast den 31 mars 2005. Utredningstiden förlängs. Utredaren skall redovisa uppdraget senast den 13 juni 2005.

(Justitiedepartementet)