Dir. 2005:125

Tilläggsdirektiv till Alkoholkommittén (S 2001:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2005

Sammanfattning av uppdraget

Alkoholkommitténs (S 2001:02) uppdrag förlängs till att gälla tills vidare.

I det fortsatta arbetet skall Alkoholkommittén prioritera att alkoholhandlingsplanen (prop. 2005/06:30) och dess genomförande förankras på det lokala planet. Arbetet förutsätter ett löpande och fördjupat samarbete med den nationella narkotikasamordnaren (S 2002:03).

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 mars 2001 (dir. 2001:22) tillkallade chefen för Socialdepartementet en kommitté med uppdrag att samordna insatserna på nationell nivå för att förebygga alkoholskador och att i samspel med kommunerna och landstingen stimulera insatserna på regional och lokal nivå. Kommittén har antagit namnet Alkoholkommittén (S 2001:02).

Regeringen beslutade den 10 november 2005 propositionen Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (prop. 2005/06:30). I propositionen redovisar regeringen sin syn på den samlade alkoholpolitiken och lägger fast grundvalarna för hur samhällets insatser för perioden 2006-2010 skall förstärkas, samt för hur insatserna skall följas upp.

I handlingsplanen redovisas ett antal områden där insatser behöver genomföras och förstärkas fram till år 2010. Syftet med Alkoholhandlingsplanen är att lägga fast grunden för en alkoholpolitik som leder till minskad alkoholkonsumtion och minskar alkoholskadorna.

I handlingsplanen föreslås att målet för den svenska alkoholpolitiken skall vara att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Detta skall ske framför allt genom insatser för att minska totalkonsumtionen och minska skadliga dryckesbeteenden. Huvudinriktningen för den nationella alkoholpolitiken skall vara att stimulera utvecklingen av strukturerade, målinriktade och samordnade förebyggande insatser på kommunal nivå. Åtgärder behövs i form av särskilda stödinsatser för riskgrupper och individer med riskbeteende, vård- och behandlingsinsatser, opinionsbildning och information, begränsning av tillgången på och marknadsföringen av alkoholdrycker, kompetensutveckling, uppföljning av konsumtions- och skadeutvecklingen samt alkoholforskning. Samarbetet inom EU och på internationell nivå behöver utvecklas.

I propositionen redovisar regeringen också att Alkoholkommittén kommer att få ett fortsatt uppdrag att samordna insatserna på nationell nivå för att förebygga alkoholskador och att i samspel med kommunerna och landstingen stimulera insatserna på regional och lokal nivå. Kommittén skall också i dessa delar svara för genomförandet av den nationella handlingsplanen. Det är angeläget att etablera en mer långsiktig struktur för att föra en alkoholpolitik inom ramen för alkoholhandlingsplanen. Regeringen har för avsikt att under handlingsplansperioden återkomma med en plan för hur det fortsatta arbetet skall organiseras och genomföras.

Alkoholkommittén skall stimulera kommunerna att utveckla samarbetet med polisen för att motverka illegal alkoholhantering, särskilt den som riktas till ungdomar.

För att bl.a. öka allmänhetens kunskap om individuella risknivåer vid alkoholkonsumtion och om vilka skador hög alkoholkonsumtion kan medföra och för att öka allmänhetens förståelse för den alkoholpolitik som förs skall Alkoholkommittén svara för information och opinionsbildning på nationell nivå.

Alkoholkommittén skall vidare kunna ta initiativ till olika typer av översyner och vid behov föreslå nya insatser.

Alkoholkommittén skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete och uppmärksamma de skilda behoven av insatser för kvinnor respektive män samt beakta olika gruppers skilda behov.

Arbetet förutsätter ett löpande och fördjupat samarbete med den nationella narkotikasamordnaren (S 2002:3). Alkoholkommittén skall vidare samverka med berörda myndigheter, intresseorganisationer, ideella föreningar, folkrörelser, branschorganisationer, företag, m.fl.

Alkoholkommittén skall årligen redovisa sin verksamhet till regeringen. En första rapport skall lämnas senast den 31 december 2006.

(Socialdepartementet)