Dir. 2005:135

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av verksamheten vid Internationella programkontoret för utbildningsområdet (U 2005:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 31 mars 2005 har chefen för Utbildnings- och kulturdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på hur verksamheten vid Internationella programkontoret för utbildningsområdet bör organiseras för att vara så effektiv som möjligt och bidra till ett ökat svenskt deltagande i EU:s utbildningsprogram (dir. 2005:42). I uppdraget ingick även att analysera konsekvenserna för programkontorets verksamhet av en lokalisering till Visby. Konsekvenserna av en lokalisering till Visby redovisades den 21 juni 2005. Enligt tilläggsdirektiv den 25 augusti 2005 skall utredaren redovisa uppdraget i sin helhet senast den 30 november 2005 (dir. 2005:90).

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2006.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)