Dir. 2005:139

Tilläggsdirektiv till utredningen om finska och sydsamiska språken (Ju 2004:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 januari 2004 tillkallade statsrådet Sahlin en särskild utredare med uppdrag att analysera om det finns förutsättningar att utvidga lagstiftningen om rätt att använda finska i kontakt med förvaltningsmyndigheter och domstolar till att även gälla i ett område inom Stockholms- och Mälardalsregionen (dir. 2004:6). Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 1 mars 2005. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2005:23) förlängdes utredningstiden till den 31 december 2005 och utredaren gavs i uppdrag att även analysera om det finns förutsättningar att utvidga lagstiftningen om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar till att gälla även inom det sydsamiska området.

Utredningstiden förlängs. Utredaren skall i stället redovisa sitt uppdrag senastden 28 februari 2006.

(Justitiedepartementet)