Dir. 2005:14

Tilläggsdirektiv till utredningen om utbildningsvetenskaplig forskning (U 2004:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2005

Ändrade villkor för redovisning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 april 2004 (dir. 2004:48) tillkalladechefen för Utbildningsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att bl.a. utvärdera hur Vetenskapsrådets stöd till utbildningsvetenskaplig forskning påverkat det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet.

Villkoren för redovisning av utredarens uppdrag ändras, med innebörden att utredaren i stället för att redovisa uppdraget i en delrapport samt en slutrapport senast den 1 februari 2005, skall redovisa uppdraget i sin helhet senast den 1 april 2005.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)