Dir. 2005:144

Tilläggsdirektiv till Hallandsåskommittén (N 2005:13)

Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005

Sammanfattning av uppdraget

Kommittén med uppdrag att följa byggandet av tunnlar genom Hallandsås skall fortsätta sitt arbete och slutligt redovisa det senast den 1 mars 2008. I kommitténs årliga rapporter till regeringen skall det framgå hur kommitténs erfarenheter av granskningsarbetet kan nyttiggöras i andra relevanta sammanhang.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 22 maj 2002 att tillsätta en kommitté med uppdrag att följa byggandet av tunnlarna i Hallandsås (dir. 2002:54). Kommittén, som tagit namnet Hallandsåskommittén, skall löpande granska Banverkets metoder, beslutsunderlag och beslut som rör teknik, ekonomi, hälsa och miljö. Hallandsåskommittén har hittills granskat olika moment i Banverkets förberedelser inför det fortsatta tunnelbyggandet. Dessa granskningar har i enlighet med direktiven redovisats årligen till regeringen. Hallandsåskommittén skall slutligt redovisa sitt arbete senast den 1 mars 2006.

Efter riksdagens beslut om propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem (prop. 2001/02:20, bet. 2001/02:TU2, rskr. 2001/02:126) återupptogs arbetet med tunnelbyggnationen. Tunnelprojektet lämnar nu det förberedande skedet och går under slutet av 2005 in i byggskedet som innebär att den nya tunnelborrmaskinen börjar tas i drift. Banverket bedömer att tunnelborrmaskinen kommer att gå med full kapacitet under 2006 efter en period av inkörning av maskinen. Arbetet med att borra det första tunnelröret från söder till norr beräknas ta ca två år. Därefter monteras tunnelborrmaskinen i det andra tunnelröret. Det mest komplicerade momentet är att forcera den s.k. Möllebackszonen. År 2012 beräknas båda tunnelrören vara byggda och järnvägsinstallationerna slutförda.

Mot bakgrund av att projektet nu går in i ett komplicerat byggskede bör Hallandsåskommitténs granskande och rådgivande arbete fortsätta.

Uppdraget

Hallandsåskommittén skall fortsätta att bedriva granskning och redovisa sina slutsatser till Banverket och till berörda tillsynsmyndigheter i enlighet med det ursprungliga direktivet (dir. 2002:54). Kommittén skall också, i enlighet med direktivet, senast den 1 mars varje år i en rapport till regeringen redogöra för sitt arbete och för sina iakttagelser. Av denna redovisning skall det dessutom framgå hur kommitténs erfarenheter av denna typ av granskningsarbete kan nyttiggöras i andra relevanta sammanhang. Kommittén skall slutligt redovisa sitt arbete senast den 1 mars 2008.

(Näringsdepartementet)