Dir. 2005:146

Tilläggsdirektiv till Internutredningsutredningen (Ju 2004:13)

Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 22 december 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera regleringen, organisationen och handläggningsrutinerna för brottsanmälningar mot anställda inom polisen och mot åklagare, det s.k. internutredningsförfarandet (dir. 2004:180). I uppdraget ingår att presentera ett förslag till hur ett från polisen och åklagarväsendet fristående och oberoende utredningsorgan för handläggning av brottsutredningar om anställda inom polisen och om åklagare skulle kunna vara utformat och organiserat. Utredaren skall vidare utreda formerna för och lägga fram förslag på ett särskilt obligatoriskt utredningsförfarande för fall där någon avlidit eller skadats allvarligt i samband med ett polisingripande, men där det inte finns misstanke om brott. Enligt direktiven skall uppdraget redovisas senast den 31 december 2005.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2006.

(Justitiedepartementet)