Dir. 2005:148

Tilläggsdirektiv till Vissa åtgärder vid genomförandet av omlokalisering av statlig verksamhet (Fi 2005:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005

Sammanfattning av uppdraget

En särskild omställningsorganisation skall inrättas för omhändertagandet av personal som väljer att inte flytta med vid omlokaliseringen av statlig verksamhet från Stockholm och som kommer att omfattas av trygghetsavtalet.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 september 2005 (dir. 2005:106) tillkallade det statsråd som ansvarar för statliga arbetsgivarfrågor en särskild utredare med uppdrag att vidta vissa åtgärder vid genomförandet av omlokalisering av statlig verksamhet.

Utredaren skulle i en första fas, i samråd med berörda myndigheter, lokala fackliga organisationer och Trygghetsstiftelsen, kartlägga vilket behov som föreligger av samlade insatser för den personal som väljer att inte flytta med vid omlokaliseringen av statlig verksamhet från Stockholm och som kommer att omfattas av trygghetsavtalet.

Utredaren har den 1 december 2005 redovisat sin kartläggning. Hans bedömning är att det finns behov av en omställningsorganisation som bör vara verksam under åren 2006-2008. Av kartläggningen framgår också utredarens bedömning av omställningsorganisationens ansvar samt behov av resurser och kostnader för dessa.

Regeringen delar utredarens bedömning av behovet och resurserna för en särskild omställningsorganisation.

Uppdraget

Utredaren skall inrätta en särskild omställningsorganisation för omhändertagandet av personal som väljer att inte flytta med vid omlokaliseringen och som kommer att omfattas av trygghetsavtalet. Direktiven 2005:106 gäller för utredarens fortsatta arbete, med följande tillägg.

Utredaren skall senast den 1 mars 2006 till regeringen lämna förslag till budget som underlag för en årsvis kostnadsfördelning 2006-2008. Förslaget skall följas upp senast den 1 mars 2007 respektive 2008.

Utredaren skall lämna delrapporter om sin verksamhet den 31 juli 2006, den 31 december 2006 och den 31 december 2007.

En slutrapport skall lämnas till regeringen senast den 1 mars 2009.

Utredaren skall ingå nödvändiga avtal för omställningsorganisationens räkning.

(Finansdepartementet)