Dir. 2005:149

Tilläggsdirektiv till utredningen om värdepappersmarknadsfrågor

-

Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juni 2004 (dir. 2004:90) tillkallade biträdande finansministern en särskild utredare med uppdrag att se över frågor som rör lagstiftningen för värdepappersinstitut, börser och auktoriserade marknadsplatser. Utredningen skulle enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 30 juni 2005. I april 2005 beslutades att uppdraget i stället skulle redovisas senast den 31 december 2005 (dir. 2005:46).

Med ändring av tidigare beslut skall utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 28 april 2006.

(Finansdepartementet)