Dir. 2005:17

Tilläggsdirektiv till Djursjukvårdsutredningen (Jo 2003:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2005

Sammanfattning av uppdraget

Utredaren skall utöver det ursprungliga uppdraget göra en översyn av bestämmelserna om specialistkompetens för veterinärer och vid behov lämna förslag till de författningsändringar som bedöms vara nödvändiga, bl.a. med hänsyn till EG-lagstiftningen på området. Utredaren skall beräkna kostnaderna för de åtgärder som föreslås och föreslå finansiering av eventuella offentliga åtgärder.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 18 september 2003 ett kommittédirektiv om behörighet m.m. inom djursjukvården. I uppdraget ingår bl.a. att göra en översyn av behörighets- och ansvarsfrågor inom djursjukvården. Utredaren har antagit namnet Djursjukvårdsutredningen (Jo 2003:05).

För att veterinärer skall få tillkännage för allmänheten att de är särskilt kunniga inom en viss gren av veterinäryrket måste de uppfylla de villkor för specialistkompetens som har föreskrivits av regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, av Statens jordbruksverk. Detta framgår av 5 § lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket. Vidare framgår av 9 § förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m. att Jordbruksverket efter samråd med Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om vad som krävs för att en veterinär skall få tillkännage specialistkompetens för allmänheten.

Av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:83) om specialistkompetens för veterinärer framgår att en veterinär får tillkännage specialistkompetens inom områdena sjukdomar hos hund och katt, häst, nötkreatur eller svin samt inom området livsmedelshygien. En veterinär som får tillkännage specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt får dessutom tillkännage specialistkompetens inom specifika områden gällande hund och katt, t.ex. dermatologi, internmedicin och tändernas sjukdomar. Av föreskrifterna framgår vidare bl.a. att en veterinär som har intyg på genomgången särskild utbildning får tillkännage specialistkompetens och att Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS), som ingår i Sveriges Veterinärförbund, ansvarar för den särskilda utbildningen innefattande examination och utfärdande av intyg om genomgången utbildning. Utbildningsplanen skall godkännas av Jordbruksverket.

Inom humansjukvården gäller ett annat förfaringssätt i fråga om specialistkompetens. Av 3 kap. 9 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område framgår att en legitimerad läkare eller tandläkare som har gått igenom av regeringen föreskriven vidareutbildning efter ansökan skall få specialistkompetens. Frågan om godkännande som specialist prövas av Socialstyrelsen medan uppgiften att tillhandahålla och fördela utbildningsplatser efter bemyndigande i lagen har överlämnats till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS).

I en skrivelse till Jordbruksdepartementet i mars 2003 ifrågasatte en veterinär nuvarande bestämmelser om förfarandet i samband med tillkännagivandet av specialistkompetens för veterinärer och då särskilt att ansvaret till stora delar har delegerats till en privat organisation. Vidare har frågan uppkommit om hur bestämmelserna förhåller sig till EG-lagstiftningen på området.

Mot bakgrund av att bestämmelserna har ifrågasatts och då motsvarande fråga hanteras på ett annat sätt inom humansjukvården, finner regeringen att det är angeläget att nuvarande bestämmelser om specialistkompetens för veterinärer noggrant ses över.

Utredningsuppdraget

Utredaren skall utöver det ursprungliga uppdraget göra en översyn av bestämmelserna om specialistkompetens för veterinärer och vid behov lämna förslag till författningsändringar, bl.a. med hänsyn till EG-lagstiftningen på området. Utredaren skall beräkna kostnaderna för de åtgärder som föreslås och föreslå finansiering av eventuella offentliga åtgärder.

Utredaren skall samråda med berörda myndigheter och organisationer.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa hela uppdraget senast den 1 november 2005.

(Jordbruksdepartementet)