Dir. 2005:24

Tilläggsdirektiv till utredningen om resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning (U 2004:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2005.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 april 2004 har chefen för dåvarande Utbildningsdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av resurstilldelningssystemet för den grundläggande högskoleutbildningen (dir. 2004:49). Utredningen skall enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 15 mars 2005.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att uppdraget skall redovisas senast den 27 maj 2005.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)