Dir. 2005:43

Översyn av internationella organisationers ställning i Sverige

Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall göra en översyn av den rättsliga ställningen för de internationella mellanstatliga organisationer som har sitt säte i Sverige.

Utredningen skall ske i två faser varav den första skall omfatta vissa aktuella frågor som särskilt berör anställda vid organisationerna. Den andra fasen skall avse övriga frågor inbegripet förutsättningarna att öka Sveriges attraktionskraft som värdland för internationella organ. I bägge fallen skall utredaren lägga fram förslag till lösningar.

Utredarens huvuduppgifter är att

 • analysera de avtal Sverige ingått med de internationella mellanstatliga organisationer som har sitt säte i Sverige,
 • granska utformningen av den lagstiftning som är en följd av dessa avtal samt närmare analysera de frågor som uppkommit beträffande tillämpningen av denna i förhållande till avtalen,
 • analysera situationen för de anställda i organisationerna samt i synnerhet om dessa skall vara anslutna till det svenska socialförsäkringssystemet inklusive pensionsrättigheter och till arbetslöshetsförsäkringen samt lämna förslag till lösningar på problem som identifierats med anknytning till svensk arbetsrätt,
 • genomföra en jämförande studie av ett väl avgränsat och representativt antal länder, när det gäller hur motsvarande frågor lösts där samt
 • lämna förslag till modellavtal innehållande standardformuleringar för framtida avtal med internationella organisationer som kan vilja etablera sig i Sverige.
 • Utredaren skall även lämna förslag på de författningsändringar han/hon finner nödvändiga.

I arbetet skall folkrättsliga och EU- rättsliga aspekter beaktas.

Utredningsarbetet skall redovisas i den första fasen senast den 31 oktober 2005 och i sin helhet senast den 28 februari 2006.

Behov av översyn

Bland internationella organisationer och andra samarbetsorgan med säte i Sverige kan nämnas Global Water Partnership Organisation (GWPO), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) och Council of the Baltic Sea States (CBSS). Deras ställning regleras i s.k. värdlandsavtal eller högkvartersavtal. Andra organisationer, som tillhör FN-systemet eller etablerat sig inom ramen för EU, har sin ställning i Sverige reglerad genom särskilda konventioner, avtal eller protokoll.

Tre organisationer med värdlandsavtal har uppmärksammat regeringen på problem med tillämpningen av sina respektive avtal. Det rör ofta svenska och andra länders medborgares ställning i förhållande till svensk arbetsrättslig lagstiftning. För svenska och andra länders medborgare saknas en enhetlig linje och skilda lösningar har valts i olika värdlandsavtal. Detta försvårar tolkning och tillämpning i de enskilda fallen för berörda rättstillämpande organ.

I ett fall har fråga också rests beträffande partställningen, närmare bestämt den principiella frågan om relationen mellan organisationen i fråga och svenska myndigheter jämfört med värdlandsavtalets bestämmelse att Utrikesdepartementet representerar Sverige i förhållande till organisationen.

Organisationerna jämför olika lösningar sinsemellan och har framfört skilda önskemål om lösningar på just deras problem i form av förslag till ändringar i avtalen. Varje avtalsändring torde också kräva ändring av svensk lag.

Som exempel på en fråga kan nämnas huruvida svenska och andra länders medborgare anställda vid internationella organisationer i Sverige skall omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet eller inte. En annan fråga är om de omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Ytterligare en fråga är huruvida socialavgifter skall erläggas av den internationella organisationen. Socialavgifter skall nämligen betalas för personer som omfattas av svensk socialförsäkring, för att finansiera socialförsäkringsförmånerna som arbetet ger rätt till.

Enligt några värdlandsavtal påverkas även vissa rättigheter för anhöriga.

En ytterligare fråga som ställts är hur värdlandsavtalets bestämmelser om immunitet och privilegier inkorporerats i svensk lagstiftning samt det behov av immunitet som t.ex. IDEA anser sig behöva internationellt.

Ovannämnda frågor kan ha uppmärksammats även av andra organisationer, vilket kan påverka Sveriges attraktionskraft som värdland för nya organisationer i förhållande till andra presumtiva värdländer.

Mot ovanstående bakgrund finns ett behov av en snar granskning av dessa frågor och att förslag till lösningar övervägs. En översyn av värdlandsavtalen skulle kunna ligga till grund för omförhandling av redan ingångna avtal och eventuellt andra kompletterande åtgärder. En sådan översyn skulle dessutom tjäna som mönster för eventuella framtida avtal, så att förutsättningarna för Sverige som värdland för internationella organisationer därmed också förbättras.

Uppdraget

Utredaren skall analysera de avtal Sverige ingått med de internationella mellanstatliga organisationer och samarbetsorgan som har sitt säte i Sverige och men också relationen mellan sådana organisationer och svenska myndigheter. Utredaren skall särskilt uppmärksamma de olika internationella organisationernas verksamhet och behov. Även frågan om organisationernas finansiella och administrativa förutsättningar skall beaktas.

Utredaren skall vidare analysera den nuvarande utformningen av den lagstiftning som är en följd av dessa avtal samt närmare granska de frågor som aktualiserats beträffande tillämpningen av denna i förhållande till nyssnämnda avtal. I det sammanhanget skall utredaren

 • särskilt analysera den nuvarande situationen för de anställda i organisationerna,
 • granska för- och nackdelar av deras anslutning till svenska socialförsäkringssystemet och den därmed sammanhängande skyldigheten för organisationen att betala socialavgifter, inklusive deras pensionsrättigheter samt anslutning till arbetslöshetsförsäkringen;
 • lämna förslag till lösningar, vilket även kan innefatta andra frågor med anknytning till svensk arbetsrätt som utredaren identifierat. Utredningen omfattar dock inte frågan om beskattningen av de anställdas löner och ersättningar från organisationen.
 • Vidare skall utredaren göra en jämförande studie av ett väl avgränsat och representativt antal stater när det gäller hur motsvarande frågor lösts där.
 • Utredaren skall föreslå ett modellavtal innehållande standardformuleringar. Detta skall kunna ligga till grund både för eventuella förslag till omförhandling av redan ingångna avtal och tjäna som vägledning för framtida avtal med internationella mellanstatliga organisationer i syfte att underlätta för dessa att etablera sig i vårt land.
 • Utredaren skall även i övrigt lämna förslag på hur Sveriges förmåga att stå som värdland för internationella organisationer skulle kunna förbättras. Samråd med myndigheter och organisationer vars uppgift är att attrahera utländska investeringar till Sverige bör ske i detta sammanhang.

I detta arbete skall folkrättsliga samt EU-rättsliga aspekter beaktas liksom Sveriges åtaganden i förhållande till övriga medlemsstater i respektive organisation angående tillämpningen av regler om immunitet och privilegier utifrån de enskilda organisationernas särskilda behov. I detta sammanhang skall även ansvarsfördelningen mellan organisationen och svenska myndigheter beträffande säkerheten av den fastighet eller lokal som upplåtits för ändamålet granskas. Ifall oklarheter uppmärksammas skall förslag lämnas på hur dessa kan rättas till.

Det kan finnas också andra aspekter på ovanstående uppdrag som aktualiseras under utredningens gång och kräver belysning. Utredaren är oförhindrad att ta upp sådana frågor och lägga fram de förslag som anses nödvändiga. Innan utredaren framför sådana förslag skall samråd ske med berörda myndigheter.

Utredaren skall lämna förslag på de författningsändringar han/hon finner nödvändiga.

Kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskrivningar skall göras i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474).

Redovisning av uppdraget

Uppdraget skall redovisas i två delar.

Den första delen, som avser situationen för de anställda i organisationerna, skall redovisas senast den 31 oktober 2005.

Den andra delen, som skall omfatta uppdraget i sin helhet inklusive den första delen, skall redovisas senast den 28 februari 2006.

(Utrikesdepartementet)